Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras.

Egenkontroll - ett krav och ett kvalitetsverktyg

Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa lokaler. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshanteringen, otillräcklig städning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Folkhälsomyndigheten - Egenkontroll skola

Folkhälsomyndigheten - Egenkontroll förskola

Egenkontrollpärm

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på början till ett egenkontrollprogram för dig som driver skola, förskola eller fritidshem i Lunds kommun. Programmet kan hjälpa dig att komma igång med ert egenkontrollarbete och du kan använda det i sin helhet eller ta valda delar. Du kan givetvis även utforma helt egna program. De områden som finns med i förslaget är områden som miljöförvaltningen tycker är extra viktiga.

Under varje flik finns ett kontrolldokument med Ja/Nej-frågor. I dokumentet finns extra rader inlagda för att du ska kunna lägga till frågor som du anser är viktiga för din verksamhet. Flikarna innehåller även ett blad utformat för rutiner, en checklista där du noterar vem som sett till att rutinen följts och när samt ibland övergripande information inom området.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/egenkontrollskola