Förskola, skola och fritidshem

Du som vill bedriva skola, förskola eller liknande måste anmäla detta till miljönämnden.

Syftet med anmälningsplikten är att miljönämnden ska få kännedom om nya verksamheter och därmed ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede då det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter inkommer i samband med anmälan.

Anmälan om lokal för barnomsorg och undervisning

Starta och driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikten:

 • förskola,
 • öppen förskola,
 • fritidshem,
 • öppen fritidsverksamhet,
 • förskoleklass,
 • grundskola,
 • gymnasieskola,
 • särskola,
 • specialskola,
 • sameskola,
 • fristående skola,
 • riksinternatskola eller
 • resurscenter

För dessa verksamheter gäller anmälningsplikt enligt "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §". En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Mer information om anmälningsplikt finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Egenkontroll

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller "Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll".

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll skola

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll förskola

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se