Egenkontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Den som driver en verksamhet eller som gör något som påverkar miljön ska själva kontrollera och visa att de följer miljöbalken. Det kallas för egenkontroll.

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

  • att planera
  • att genomföra
  • att följa upp
  • att förbättra egenkontrollen kontinuerligt

Egenkontrollen är ett effektivt sätt för verksamhetsutövaren att skapa ordning och reda och att leva efter lagen. Den innebär ett systematiskt sätt att arbeta med olika försiktighetsmått som tekniska åtgärder, beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar, rutiner för verksamheten och riskhantering.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du identifiera förbättringsområden.

Läs mer om egenkontrollen på Naturvårdsverkets hemsida.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamheter

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig omfattas den också av

  • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE)
  • Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15)

Mindre verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön måste bedriva egenkontroll. Detta gäller även om din verksamhet inte är tillstånds eller anmälningspliktig. En verksamhet med mindre påverkan behöver dock inte ha en så omfattande egenkontroll. Nedan hittar du mer information om egenkontroll för mindre verksamheter.

Verksamheter såsom till exempel frisörer, bad, skolor, tatuering faller också in under miljöbalkens bestämmelser och ska därmed utföra egenkontroll.

Läs mer om egenkontrollen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till egenkontrollprogram för skolor, förskolor och fritidshem. 

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

Dokumentation

Dokumentationen i samband med egenkontroll beskrivs i 4-7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön.

Kemikalieförteckning

Företag som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. 

Exempel på kemikalieförteckning

Vad gäller kemikalier och egenkontroll är produktvalsprincipen en viktig del. Mer information om att välja kemisk produkt får du nedan.

Kemiska produkter - Produktval för dig som är företagare

Kemikalieinspektionen har tagit fram en rapport om hur man i sin verksamhet kan jobba med kemikaliefrågor i teori och praktik. 

Naturvårdsverket - egenkontroll

Slutligen ställer FVE krav på att företaget ska ha rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Miljörapportering

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).
Svenska Miljörapporteringsportalen SMP

Egen kontroll enligt livsmedelslagen

Ett system för egen kontroll ska finnas på alla livsmedelsverksamheter och anpassas till den hantering som bedrivs. 

Livsmedelsverksamheter