Tillsyn för miljöfrågor i lantbruk, hästgårdar

Tillsynen behövs för att säkerställa att gällande regelverk i miljöbalken och föreskrifter som tagits fram med stöd av balken följs och bedrivs genom både regelbundna tillsynsbesök, handläggning av klagomål samt inkomna anmälningar och ansökningar.

Det är miljöförvaltningen som har tillsynsansvaret för miljöfrågor på lantbruk och hästgårdar inom Lunds kommun.

Tillsynsbesök

Tillsynsbesöken är i regel bokade så att du som verksamhetutövare ska kunna förbereda dig och avsätta tid till besöket, men förvaltningen gör även oanmälda inspektionertill exempeli samband med klagomål.

Hur ofta tillsynen sker är beroende av vilken verksamhet som bedrivs och vilken miljöpåverkan verksamheten förväntas ha på omgivningen. Besöksintervallen varierar mellan årliga besök för de största djurhållande gårdarna till besök vart 6:e år för mindre hästgårdar. Även växtodlingsgårdar utan djur inspekteras.

Checklistor

Miljöförvaltningen använder checklistor där det framgår vad tittar på vid besöket. För att underlätta för dig själv och oss inspektörer är det en fördel om du inför besöket tittar igenom checklistan och plockar fram de handlingar och dokument som behövs.

Checklista lantbruk

Checklista hästgårdar

Avgift

Kommunfullmäktige har tagit beslut om "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen". Av taxan framgår att miljönämnden har rätt att ta ut avgift i samband med tillsyn, befogade klagomål och annan handläggning. Många verksamheter har en fast årlig avgift.

Övriga verksamheter betalar timavgift för den tid som läggs ner på ett ärende. Timavgiften ska inte bara täcka tiden som läggs ner på själva besöket utan även tid för transport, förberedelser, uppföljningar och skrivelser.

Taxa inom miljöbalkens område, 2018-12-20 KF §243

Bilaga 2 - Årsavgifter miljöbalken