Tillstånd eller anmälan

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs i vissa fall tillstånd sökas eller en anmälan göras till miljönämnden.

Anmälan

Anmälan till miljönämnden ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på

 • vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan har gjorts om miljönämnden inte bestämmer något annat.

Tillstånd

Tillstånd från miljönämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom vattenskyddsområde.

Blankett för ansökan om tillstånd och anmälan finns att hämta här nedan.

Avgift

För handläggning av anmälan eller ansökan enligt SFS 2014:425 tar miljönämnden ut en fast avgift.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se