Tillstånd eller anmälan om växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs i vissa fall tillstånd sökas eller en anmälan göras till miljönämnden.

Anmälan/ansökan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Anmälan till miljönämnden ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på

 • vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan har gjorts om miljönämnden inte bestämmer något annat.

Anmäl användning av växtskyddsmedel

Tillstånd

Tillstånd från miljönämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom vattenskyddsområde.

Avgift

För handläggning av anmälan eller ansökan enligt SFS 2014:425 tar miljönämnden ut en fast avgift.