Hantering och förvaring av växtskyddsmedel

Hantera och förvara dina växtskyddsmedel på rätt sätt.

Påfyllning och rengöring

Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ske på en plats som är lämplig för ändamålet. Sådan hantering får inte ske på vägområden, samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, eller på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material på vilka det inte finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet.

Vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus samt utvändig rengöring utomhus av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ett skyddsavstånd på minst 30 meter hållas till öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar samt till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant. Sker hanteringen på yta där det finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel, på biobädd eller på annan plats med motsvarande funktion kan skyddsavståndet minskas till minst 15 meter.

Förvaring

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett låsbart, invallat utrymme eller invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill.

Underhåll av spruta

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad. En god hjälp för att uppnå detta är att regelbundet låta göra en funktionstest. I ett sådant framkommer de brister som är svårt att upptäcka själv, t.ex. spridningsjämnhet, om manometern visar fel och om omrörningen är tillräcklig. Även om funktionstest görs regelbundet är det viktigt med underhåll av sprutan mellan testningstillfällena.

Från och med november 2016 ska all utrustning för spridning av växtskyddsmedel vara funktionstestad för att få användas. Därefter ska nytt test ske vart 3:e år. Jordbruksverket utformar hur obligatoriska funktionstest ska ske i Sverige samt bestämmer vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest.

Skyddsavstånd

Den som sprider växtskyddsmedel är ansvarig för bekämpningen inte orsaka skada eller påverkan omgivningen negativt. Du ska alltid hålla de skyddsavstånd till omgivningen som behövs för att förhindra att omgivningen utsätts för bekämpningsmedel genom marktransport eller vindavdrift.

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd.

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utöver de fasta skyddsavstånden ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus även bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till

  • på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga väderförhållanden
  • det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
  • växtskyddsmedlets egenskaper
  • omgivningens känslighet för medlet samt
  • den använda spridningsmetodens precision.

Hjälpredan är ett verktyg som tagits fram av bland annat Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Verktyget hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar.

På Säkert växtskydds hemsida finns Hjälpredan samtytterligare information om säker hantering av växtskyddsmedel.

Säkert växtskydd