Dokumentation och informationsskyldighet

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ställer lagstiftaren krav på både dokumentation och information till allmänheten.

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. Mer information om hur dokumentationen ska ske finns i föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Information till allmänheten

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag. Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla

  • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
  • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske
  • syftet med spridningen
  • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
  • beskrivning av spridningsmetod
  • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.