Bekämpningsmedel inom lantbruk

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Det är den som sprider bekämpningsmedel som är ansvarig för att gällande regler följs.

Växtskyddsmedel och biocider

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Exempel på växtskyddsmedel är preparat för att bekämpa oönskad vegetation, till exempel ogräsättika och Roundup samt preparat för mossbekämpning.

En biocid definieras som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Lagstiftning

Bestämmelser om bekämpningsmedel finns i förordningen (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. Föreskrifter har tagits fram för att förtydliga kraven i förordningen bland annat föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel och föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Förbud

Växtskyddsmedel får inte användas på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.

Klasser

Växtskyddsmedel är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3. Klass 1 och 2 får endastanvändas för yrkesmässigt bruk och kräver särskilt användningstillstånd medan klass 3 även får användas av privatpersoner. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildningar för användningstillstånd.

Godkända preparat

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. En förteckning av godkända preparat finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. Där finns också information om preparat som inte längre är registrerade.

Åtgärder vid olycka

Det är den som utför växtskyddsarbetet som är skyldig att känna till hur man ska agera vid ett olycksfall. För att kunna agera tillräckligt snabbt behöver du vara påläst innan olyckan sker. Tänk på följande:

  • Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart underrättas.
  • Om det finns anledning att misstänka att ett markområde blivit förorenat av växtskyddsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.
  • Om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare och den kommunala nämnden snarast underrättas.

Dokumentation och informationsskyldighet

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ställer lagstiftaren krav på både dokumentation och information till allmänheten.

Dokumentation och informationsskyldighet

Hantering och förvaring av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett låsbart, invallat utrymme eller invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill.

Hantering

Tillstånd eller anmälan om växtskyddsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs i vissa fall tillstånd sökas eller en anmälan göras till miljönämnden.

Tillstånd eller anmälan