Centrala Brunnshög, 2015

Nu konkretiseras Brunnshög ytterligare med planer på ett centralt beläget handelskvarter. Det blir en större dagligvaruhandel tillsammans med bostäder.

När Brunnshög är färdigbyggt kommer 40 000 personer att bo eller ha sin arbetsplats där och då behöver det även finnas service där. För att få fram konkreta förslag på hur ett handelskvarter kan utformas har en markanvisningstävling genomförts. Tävlingen har också varit ett sätt att få priskonkurrens för markköpet utan att ge avkall på kvaliteten på det som byggs.

Tekniska nämnden har nu utsett en vinnare: ICA Fastigheter i samarbete med Fojab Arkitekter.

Juryn beskriver det vinnande förslaget "Bona Terra" som mycket genomarbetat och menar att det samspelar väl med den tilltänkta omgivningen. Sättet att kombinera matbutik med bostäder känns nyskapande och genomtänkt och förslaget innehåller olika upplåtelseformer, vilket är positivt för den sociala sammansättningen. En dagligvarubutik i bottenvåningen kommer att höja boendekvaliteten och skapar liv och rörelse i hela området.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för en ny detaljplan för fastigheten. Om det arbetet går som planerat kommer kvarteret att börja byggas 2017 för att vara klart 2019-2020.

Det slutliga totalpriset som Ica Fastigheter ska betala Lunds kommun för marken kommer att beräknas utifrån den bruttoarea som arbetas fram i detaljplaneprocessen, men uppskattningsvis handlar det om 50 miljoner kronor.

Om tävlingen

Tävlingen som inleddes våren 2015 var öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kunde verifiera och säkerställa sin roll som seriös aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. I det första steget, prekvalificeringen, fick Lunds kommun in elva intresseanmälningar som man bantade ned till fyra utifrån deras förmåga att genomföra detta mycket omfattande projekt, beskrivning av referensprojektet och vilka kvaliteter i dessa som man vill arbeta vidare med. Även ett långsiktigt eget ägande bedömdes som positivt.

Nästa steg i bedömningen var att se på bland annat hur väl de fyra återstående tävlingsförslagen samspelar med omgivande helhet och visionen för Brunnshög, att det ska vara en variationsrik gestaltning och det ska vara hållbart och genomförbart. Slutligen har man även tittat på priset, det vill säga vad man är beredd att betala för marken.