Mark, exploatering och lokaler

Vill du som företagare köpa mark eller bygga nytt, riva eller förändra dina lokaler? På dessa sidor finns relevant information för dig.

Utbyggnads- och boendestrategi för Lunds kommun

Kommunens politiska strategi för arbetet med bostadsförsörjning kan du läsa om i Utbyggnads- och boendestrategin. Den beskriver kommunens bostadspolitik och långsiktiga arbete med bostadsförsörjning men också information om hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. 

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Bygga nytt, riva eller förändra en fastighet

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka lov. Åtgärder som inte kräver lov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Information om bygglov för dig som företagare

Lediga verksamhetslokaler

Söker du lokal eller har du en lokal att hyra ut?

Lediga verksamhetslokaler

Verksamhetstomter och handelstomter

Lunds kommun arbetar för att alltid kunna erbjuda företag och industrier tomter till försäljning, såväl i Lund som i de mindre tätorterna. Kommunen har ett strategiskt läge i en av Sveriges mest expansiva och attraktiva regioner.

Industritomter och handelstomter

Markanvisningar

Markanvisningsbeslut är Lunds kommuns verktyg för att fördela kommunal mark till intressenter inför ny bebyggelse.

Markanvisningar

Kontakta mark- och exploateringsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för både verksamheter och bostäder. Välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/mark