Utlysning av utvecklingsstöd till verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap i Lund 2017

Nu utlyser vi möjligheten för verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap att söka utvecklingsstöd 2017. Målsättningen är att skapa fler självbärande sociala verksamheter i Lund.

Bidraget består av två delar – ett ekonomiskt stöd och en affärsutvecklingsdel. Affärsutvecklingen sker genom The Creative Plot på Ideon.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten för utvecklingsstödet 2017.

Utlysningstid

2017-02-28 – 2017-03-28

Hur mycket kan sökas?

Valfritt belopp upp till 50 000 kronor.

Vad innehåller bidraget?

Bidraget består av två delar – ett ekonomiskt stöd och en affärsutvecklingsdel. Affärsutvecklingen sker genom The Creative Plot på Ideon.

Vem kan få bidraget?

Arbetsintegrerade sociala företag och sociala företag. Arbetsintegrerade sociala företag kommer att prioriteras i denna utlysning.

Bakgrund, kriterier, beslut och definitioner

Bakgrund

Kommunstyrelsen har avsatt 200 000 kr till utvecklingsstöd för verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap i Lund 2017. Målsättningen är att skapa fler självbärande sociala verksamheter i Lund.

Bidragskriterier

Verksamhet kan få bidrag om den uppfyller utvecklingsstödets kriterier:

 • har sin bas i Lund eller annan direkt koppling till Lund
 • skapar ett direkt mervärde för målgruppen
 • kan bli självbärande och de ansökta medlen ökar möjligheterna för detta
 • medverkar till att lösa en samhällsutmaning
 • har kapacitet att utvärdera insatsen

Bidrag ges inte till:

 • egen utbildning eller studieresa
 • politiskt parti eller religiösa samfund
 • projekt i kommunala förvaltningars regi

Beslutsprocessen

Efter utlysningstidens slut granskas inkomna ansökningar av Kommunkontoret tillsammans med handläggare från berörda förvaltningar. Bedömning görs bland annat utifrån samhällsnyttan, ekonomisk bärkraft och nyttoeffekt för Lunds kommun. Kommundirektören beslut om fördelning av utvecklingsbidraget. Beslutet kan inte överklagas.

När meddelas beslut?

Besked om tilldelning eller avslag meddelas via e-post under maj månad.

Utbetalning

Utvecklingsstödet betalas ut under maj eller juni månad till den sökandes post- eller bankgiro.

Uppföljning

Senast den 1 juni 2018 ska bidragstagaren lämna en skriftlig redogörelse för hur utvecklingsbidraget använts och kommit målgruppen till gagn.

Definition

Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som:

 • drivs med målsättning att integrera människor i samhället och arbetslivet
 • skapar delaktighet för medarbetarna
 • återinvesterar sin vinst i egen eller likande verksamhet
 • är fristående från offentlig sektor (syftat på ägarskap).

Ett socialt företag är ett företag som:

 • har som affärsidé att lösa sociala eller miljömässiga problem
 • har ett begränsat vinstuttag och återinvesterar vinsten i bolaget
 • är transparant i relation till ägare, medarbetare och kunder.

Vanliga verksamhetsområden inom socialt entreprenörskap är: rehabilitering, habilitering, vård, omsorg, utbildning, produktion och försäljning av varor och tjänster, social gemenskap, sysselsättning, arbetsträning.

Verksamheter inom sektorn socialt entreprenörskap kan ha olika juridiska former såsom: ekonomisk förening, ideell förening, kooperativ, stiftelse, enskild firma, privatägt aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Mer information

Frågor besvaras av Tove Möller Andersson, näringslivsutvecklare, kommunkontoret

Telefon: 046-359 70 61
E-postadress: tove.mollerandersson@lund.se

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/utlysning

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon växel:  046-359 50 00 
E-post: naringsliv@lund.se

> För kontaktuppgifter enskilda medarbetare, klicka här.

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se