Länk till startsidan

Industri- och handelstomter

Lunds kommun har ett strategiskt läge i en av Sveriges mest expansiva och attraktiva regioner. Efterfrågan på verksamhetstomter är därmed hög medan utbudet är begränsat.

Vi arbetar för att alltid kunna erbjuda företag och industrier tomter till försäljning, såväl i Lund som i de mindre tätorterna. Kommunens arbete för att utveckla, förbereda och sälja tomter för verksamheter sker enligt politiskt fastlagda principer. Vi sammanfattar dem här och du kan läsa mer om dem i vår utbyggnads- och boendestrategi 2025.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Lediga industri- och handelstomter

Inom verksamhetsområdet Horsabjer i Dalby finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka flera tomter i varierande storlek.

Inom verksamhetsområdet Kärrvallen i Genarp finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka tomter i varierande storlek.

Hasslanda I

Lund Hasslanda I är ett verksamhetsområde avsett för småindustri, kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.

Här har vi sålt alla tomter för småindustri. Endast tomter för kontor, teknik- eller laboratorieföretag finns kvar.

Industrimark Lund, Hasslanda III

Verksamhetsområdet Hasslanda III i sydöstra Lund är planlagt för verksamheter och drivmedelsförsäljning.

Det har varit hög efterfrågan på kommunens verksamhetsmark i Hasslanda 3. Pågående försäljningsärenden kommer att ta det mesta av kvarvarande ledig mark i anspråk. Vi kan därmed inte inleda några nya försäljningsärenden i området.

Industrimark Stångby-Jonsgård

 Verksamhetstomter inom industriområdet Stångby-Jonsgård finns tillgängliga för försäljning. Utöver traditionell industriverksamhet finns det möjlighet för förenings- och kontorsverksamhet i områdets norra del.

För närvarande finns ingen verksamhetsmark för försäljning i Södra Sandby.

Arbetet med en ny detaljplan för området Östra Mölla II pågår och kommunen räknar med att kunna erbjuda verksamhetsmark igen under 2024.

I Södra Sandby har vi sålt kombitomter för kombinerad bostad och verksamhet. Kombitomterna har visat sig populära och kommer erbjudas även i nya området Östra Mölla II. En kombitomt där bostadsdelen är mindre än 1 000 kvadratmeter kostar 300 000 kronor (fast pris). För verksamhetsdelen är markpriset 300 kr/kvm.

Inom verksamhetsområdet Trucken finns en tomt tillgänglig för försäljning.

Backsvalan 2, på 3 783 kvm.

Arbetet med en ny detaljplan för området Lökadal pågår och kommunen räknar med att kunna erbjuda fler tomter för försäljning under 2024.

Gällande markpriser inom Lunds kommun

  • Lund, Hasslanda III 1200 kr/kvm.
  • Lund, Stångby Jonsgård 650 kr/kvm.
  • Dalby 300 kr/kvm.
  • Södra Sandby 300 kr/kvm.
  • Veberöd 200 kr/kvm.
  • Genarp 200 kr/kvm.

Priserna är inklusive förrättningskostnaden men exklusive anslutnings- och bygglovsavgifter samt i förekommande fall planavgifter (detaljplaner antagna efter 1 juli 1987).

Så sätts priset på verksamhetsmark

För tomter i Lunds stad tillämpar vi marknadsanpassade priser som sätts beroende av den byggrätt som detaljplanen medger (avseende byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för reklamlägen kan förekomma. Tomtpriserna beslutas av tekniska nämnden.

I Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp är tomtpriserna fasta och beslutade av kommunstyrelsen, samt oberoende av detaljplanen.

Hur går en försäljning till?

För att få köpa mark av Lunds kommun måste tekniska nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänna köpet. Innan ett eventuellt godkännande ska alla handlingar så som arrendeavtal och köpekontrakt vara upprättade.

När ett köp har godkänts påbörjas 1 års arrende. Köparen måste under arrendetiden påbörja grundläggningsarbeten i form av gjutning av bottenplatta eller motsvarande arbeten.

Arrendeavgiften motsvarar SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) internränta vilket för 2023 är 1,25 procent av markpriset.

När grundläggningsarbete är påbörjat fullbordas köpet och köpebrev utfärdas.

Här kan du söka fram gällande detaljplaner

Vilken mark ska användas för verksamheter?

Kommunen strävar efter att främja en mångfald av lokaler för verksamheter och att erbjuda tomter i varierande storlekar inom flexibla detaljplaner. Verksamhetstomter ska erbjudas aktörer med verksamhet som kan bidra till en gynnsam utveckling för utbyggnadsområdet.

I de områden där kommunen utvecklar blandstad kan mark erbjudas till aktörer vars verksamhet bedöms lämplig att integrera i bebyggelsen. Etablerade aktörer vars verksamhet inte kan samlokaliseras med bostäder ska erbjudas ersättningsmark.

Kommunen vill effektivisera användandet av verksamhetsmark och spara på åker- och naturmark. Den som vill köpa kommunal verksamhetsmark kan först undersöka om förtätning på privat mark är en möjlighet.

För de östra tätorterna är kommunens ambition att små och medelstora aktörer ska kunna beredas byggklar tomt senast tre månader efter förfrågan.

Särskilt om vissa verksamheter

  • Intresset för att bygga padelhallar är för närvarande stort. Vi har dock i dagsläget ingen mark att erbjuda för ändamålet.
  • Intresset för att bygga solcellsparker är för närvarande stort. Vi har i dagsläget ingen mark att erbjuda för ändamålet. Våra erfarenheter visar att solcellslösningar på byggnader är enklare att få till stånd framför markbaserade installationer.

Kommande verksamhetstomter

Hasslanda IV

Inom området Hasslanda IV byggs för närvarande infrastrukturen ut. Planerad försäljningsstart 2024.

Veberöd

Ny detaljplan sökt för Lökadal nordvästra delen av tätorten. Planerad försäljningsstart 2024.

Södra Sandby

Ny detaljplan sökt för området söder om Östra Möllas befintliga verksamhetsområde. Planerad försäljningsstart 2024.

Kontakt

För mer information om verksamhetsmark i Lunds kommun, kontakta exploateringsingenjör Daniel Malmqvist.

E-post: daniel.malmqvist@lund.se

Telefon: 046-359 25 44

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?