Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utförare av personlig assistans

Företag har möjlighet att löpande ansöka om att teckna avtal för att utföra insatsen personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet för personer som själva inte vill eller kan välja vilket företag som skall anordna beviljad assistans.

Vård- och omsorgsnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Utföraren ska åta sig att för kommunens räkning utföra personlig assistans. Ett fåtal uppdrag har anvisats. Kommunen garanterar inte någon uppdragsvolym. Ersättning till utförare utgår efter Försäkringskassans schablonbelopp.

Ansökan

Ansökan lämnas genom Tendsign, sök Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet, referensnummer 15/14.

För att bli godkänd som utförare krävs att anbudsgivare uppfyller de villkor som anges i förfrågningsunderlaget samt tar del av den information som vård- och omsorgsnämnden anser att anbudsgivare behöver för att fullfölja uppdraget.

Vård- och omsorgsnämnden tecknar avtal med samtliga anbudsgivare som uppfyller ställda krav.

Upphandlingsprocess

Ansökningstiden pågår fortlöpande. Inkommen ansökan öppnas och registreras snarast möjligt. Därefter sker kontroll att anbudsgivaren uppfyller samtliga ställda krav i förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren kommer att kallas till ett möte för avstämning av kraven och förståelse av uppdraget. Deltagande i detta möte är obligatoriskt för att kunna bli godkänd.
Beslut om godkännande att få utföra personlig assistans fattas av vård- och omsorgsnämnden. Handläggningstiden beräknas till cirka tre månader inberäknat beslutsprocessen. Beslut meddelas per post efter justering av vård- och omsorgsnämndens protokoll.

Kontakt

För mer information, ring medborgarcenter och be att få bli kopplad till kvalitetsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?