Länk till startsidan

Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Har du ett projekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? För sådana projekt kan föreningar och ideella organisationer söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag.

Vem kan söka?

Föreningar, ideella organisationer och kommunala verksamheter kan söka, inte enskilda personer eller företag.

Jag vill ansöka till miljöanslaget!

Föreningar och ideella organisationer

Föreningar och ideella organisationer kan söka medel från miljöanslaget. Ansökan görs via kommunens e-tjänst och beslut om vilka ansökningar som beviljas tas av kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott enligt fastställda regler för miljöanslaget. Beslutet kan inte överklagas. Ansökan behöver vara underskriven av föreningens eller den ideella organisationens ordförande.

Kommunala verksamheter

För kommunal verksamhet görs ansökan av nämnd eller styrelse.

När ska ansökan göras?

Föreningar och organisationer ska ansöka senast den 15 november, medan kommunala verksamheter kan söka året runt.

Vad går det att söka medel för?

Medel kan sökas för åtgärder som genomförs inom Lunds kommun. Åtgärden ska vara väl avgränsad och väldefinierad. Åtgärden ska vara av tillfällig natur, till exempel ett pilotprojekt. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller redan pågående projekt. Startbidrag kan lämnas till ny verksamhet.

Åtgärder som kan knytas till Lunds program för ekologisk hållbarhet prioriteras.

Åtgärder kan finansieras helt eller delvis genom bidrag ur miljöanslaget och kan kombineras med andra typer av bidrag. Åtgärder som delfinansieras från andra källor prioriteras.

Ansökans utformning

I ansökan ska åtgärdens syfte och mål vara tydligt. Det ska finnas en väl utarbetad plan för genomförande samt en specificering av kostnaderna. Miljönyttan av åtgärden ska beskrivas.

Dessutom gäller att:

  • För ansökan från föreningar och organisationer ska beslut underskrivet av organisations ordförande bifogas, samt stadgar för föreningen eller organisationen.
  • För ansökan från kommunal verksamhet ska protokoll med beslut om ansökan i nämnd eller styrelse bifogas.

Åtgärder som inte kan få miljöanslag

  • Åtgärder som strider mot lagar och förordningar.
  • Åtgärder med syfte att avhjälpa brister i verksamheten i förhållande
    till gällande lagstiftning.
  • Verksamheter med betalningsanmärkningar.

Övrig information

Kontrakt

När beslut om tilldelning av medel fattats ska ett kontrakt mellan bidragsgivaren och bidragsmottagaren upprättas.

Ändringar i projektet

Ändringar i projektet måste meddelas kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Det beviljade bidraget kan omprövas om kontraktet inte följs.

Redovisning

Senast tre månader efter att projektet har avslutats ska det redovisas till kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Återbetalning

Återbetalning av medel ska ske om bidragsmottagaren inte fullföljt sitt åtagande eller på annat sätt brutit mot kontraktet.

Vi vägleder gärna dig!

Vi vägleder dig gärna i utformningen av ansökan och svarar på era frågor och funderingar.

Telefon: 046-35 64 01

E-post: miljoutskottet@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?