Länk till startsidan

Farligt avfall och miljöfarlig verksamhet

Driver du ett företag som bedriver verksamhet som är att betrakta som miljöfarlig? Tänk på att företaget är tillstånds- eller anmälningspliktig. Till farligt avfall räknas avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande då det kan skada miljön.

Miljöfarlig verksamhet

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig. Det innebär att tillstånd ska finnas, eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Detta gäller även ändringar.

Klassificering av miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga verksamheter är indelade enligt följande:

 • A-verksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till kommunens miljönämnd.

A- och B-verksamheter är alltså tillståndspliktiga, medan C-verksamheter är anmälningspliktiga.

Om verksamheter och klassningar i miljöprövningsförordningen på riksdagens webbplats

Tillståndspliktig anläggning ska lämna miljörapport

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).
Miljörapporteringsportalen på Länsstyrelsens webbplats

Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel olja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester, batterier, medicinska produkter, elektronik, lysrör/lampor och vitvaror.

Farligt avfall ska samlas in och tas om hand på särskilt sätt. Detta sker utifrån vilken sorts avfall det är. Olika metoder används som till exempel förbränning med energiåtervinning, neutralisation/våtkemisk behandling, återvinning.

Rådfråga våra rådgivare

För att du som företagare ska ta hand om ditt avfall på bästa sätt och få det transporterat rätt kan du ta kontakt med oss på Lunds Renhållningsverk. Vi går igenom behoven och hur det ska sorteras samt knyter kontakten med SYSAV Kemi.

Telefon: 046-359 53 28 eller 046-359 57 23

Förvaring och märkning av farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.

Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall, eller att blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport eller förbättra möjligheterna till återvinning, eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt.

Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme och på särskilt anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. För övrigt gäller samma krav på försiktighet som vid förvaring och hantering av kemikalier.

Förvaring och lagring av kemikalier

Journalföring

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • Vilka slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Mängden farligt avfall som uppkommer.
 • De anläggningar som avfall transporteras till.
 • Mellanlagring och slutligt omhändertagande.

Anteckningarna ska sparas i minst 5 år.

Den som mellanlagrar farligt avfall som inte har uppkommit i den egna verksamheten ska anmäla detta till miljönämnden.

Kontakta miljönämnden

Om det rör sig om stora mängder ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Lagring av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig. Slutligt omhändertagande av avfall kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får endast utföras av den som har länsstyrelsens tillstånd. Det är dock tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten om detta anmäls till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras vart femte år. Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods. Det omfattas då av ett särskilt regelverk, som innehåller föreskrifter om transport, förpackning och märkning.

Detta får du transportera själv

Följande mängder farligt avfall får transporteras efter anmälan till Länsstyrelsen:

 • Högst 2 fat (400 liter) oljeavfall per år.
 • Högst 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år.
 • Högst 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år.
 • 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport.
 • 300 kg använt köldmedium per transport.
 • 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport.
 • Sammanlagt högst 100 kg/år av övrigt farligt avfall.

Detta får du inte transportera själv

Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller:

 • PCB
 • Kvicksilver
 • Cyanid
 • Kadmium

Kontrollera vart avfallet tar vägen

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande, ska se till att både transportören och mottagaren av det farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Ett transportdokument för det farliga avfallet ska upprättas.

Länsstyrelsen Skåne om farligt avfall

Naturvårdsverket om hantering av farligt avfall

Farlig verksamhet – Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

I Lund finns tre så kallade Seveso-klassade företag i den lägre kravnivån.

Farlig verksamhet – Räddningstjänsten Syd

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen. Ofta görs denna tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Länsstyrelsens tillsyn av Sevesolagen

AB Sydsten (Hardeberga) är tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus. Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor i sådan mängd att anläggningen omfattas av den lägre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress och kontaktuppgifter

Hardeberga 481, 247 91 Södra Sandby (Lunds kommun)
Tel. 040-31 19 00

Hanterade ämnen

Bulkemulsion: Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig

ANFO: Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. Dessa och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Dalby Sydsten AB är tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus. Verksamheten hanterar brandfarliga och explosiva varor i sådan mängd att anläggningen omfattas av den lägre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress och kontaktuppgifter

Önneslöv 141, Dalby (Lunds kommun)
Tel. 040-31 19 00

Hanterade ämnen

 • Bulkemulsion Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig
 • ANFO Explosiv, brandunderstödjande, brandfarlig

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. Dessa och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Verksamheten omfattar brytning av berg i dagbrott, tillverkning av krossprodukter i fabriks- och mobilanläggningar samt tillverkning av asfaltsprodukter och återvinning av returasfalt.

I brytområdet sprängs råberget till en hanterbar storlek. Från området där brytning sker transporteras det sprängda råberget in till krossanläggningen med bergtruckar. Efter krossning och siktning i krossanläggningen transporteras makadamen i olika sorteringar för sten med dumprar ut till försäljningsområdet.

Verksamheten hanterar sprängämnen i sådan mängd att anläggningen omfattas av den lägre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress

Adress (verksamhetsplats): Hardeberga 171, 247 91, Södra Sandby (Lunds kommun)

Hanterade ämnen

 • Emulsionssprängämne
 • NG-sprängämne
 • Patronerad emulsion
 • Sprängkapslar
 • Primer/booster
 • Explosivt avfall

Alla ämnen ovan är explosiva, brandunderstödjande och brandfarliga. På anläggningen hanteras även diesel/lätt eldningsolja, vilken är brandfarlig.

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. De explosiva ämnena kan också ge upphov till massexplosion. Gaserna och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Om något händer – viktigt meddelande till allmänheten

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

 • Gå in inomhus.
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVTs TV-kanaler.
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?