Länk till startsidan

Djurhållning

Miljöförvaltningen har ansvaret för miljötillsynen på djurgårdar. Länsstyrelsen Skåne har ansvaret för djurskyddstillsynen.

Misstänker du att djur far illa?

Misstänker du att djur far illa, eller har du andra frågor kring djurskyddslagstiftningen? Kontakta i så fall Länsstyrelsen Skåne.

E-post: tillsynslagen.skane@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 13 50

Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktar du polisen på telefon 114 14.

Stora besättningar kan innebära miljöfarlig verksamhet

I dag finns det allt färre lantbruk med djur, samtidigt som de djurgårdar som finns kvar har blivit större. Många mindre lantbruk har i stället blivit hästgårdar. Stora djurhållande gårdar kan kräva anmälan till miljönämnden eller tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälningsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) en miljöfarlig verksamhet. Den är därför anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Anmälan ska göras till miljöförvaltningen i Lund minst 6 veckor innan verksamheten startar. Ändringar i verksamheten som är av betydelse för miljön ska också anmälas i god tid innan de genomförs. När anmälan kommit till miljöförvaltningen skickas ett exemplar till Länsstyrelsen Skåne för eventuellt yttrande. Fastighetsägare till närliggande fastigheter kan också ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Ofta sker även en inspektion på plats med anledning av anmälan.

Anmälan av ny miljöfarlig verksamhet

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförvaltningen kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts är miljöförvaltningen skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Tillstånd kan krävas

För att ha över 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd av länsstyrelsen krävs även om man har plats för över 40 000 fjäderfän, 2 000 slaktsvin eller 750 suggor.

Miljörapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)

Den som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Redovisningen ska omfatta kalenderår och lämnas in senast den 31 mars året efter. Utebliven eller försenad miljörapport kan medföra miljösanktionsavgift.

Uppgifter från miljörapportens emissionsdeklaration används som underlag för dels ett nationellt och dels ett europeiskt utsläppsregister.

Rapporteringen ska ske elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen. Registrera dig och logga in på Naturvårdsverkets webbplats. Du ska uppge ditt anläggningsnummer. Frågorna i rapporten är tyvärr inte anpassade till lantbruk. Därför är det viktigt att du försöker fundera ut hur du kan utveckla svaren. Svara så utförligt du kan!

Svenska Miljörapporteringsportalen

Naturvårdsverket – vägledning om miljörapportering

Så här tar du hand om döda djur

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

Anvisningar i samband med nedgrävning av häst

Dessa anvisningar gäller för ”trotjänarbegravning” av häst i Lunds kommun. Det är alltid djurägaren som är ansvarig för att nergrävningen sker enligt dessa anvisningar. Nergrävningen får aldrig ske så att miljö och/eller människors hälsa riskerar att påverkas negativt.

  1. Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller öppet vatten ska vara minst 200 meter.
  2. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  3. Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt, natura2000, naturreservat, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknade skydd.
  4. Avstånd från nedgrävningsplats till dränering ska vara minst 50 meter.
  5. Nedgrävning ska ske på sådant djup så att andra djur hindras från att gräva upp hästen.
  6. Dokumentera och spara information om platsen för nedgrävningen i minst 2 år.
  7. Vid nedgrävning av flera hästar på samma fastighet inom loppet av två år ska miljöförvaltningen kontaktas för samråd innan nedgrävning får ske.

Övrig information

Nedgrävningen ska göras så snart som möjligt. Placering bör ske på en höjdpunkt i terrängen, det vill säga ej i svacka eller grop. Se Figur 1. Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.

Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. För att kontrollera grundvattennivån kan en 3-3,5 meter djup testgrop grävas på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Graven bör vara så djup så att djuret kan täckas med minst 1,5 meter jord.

Kalka gärna så att djurkroppen täcks innan hålet återfylls. Stenar kan placeras på graven för att hindra vilda djur från att gräva upp graven. Placeras stenar på återfylld grav är 1 m jord ovan djurkroppen tillräckligt. Tänk också på att jorden sjunker ihop och att täckningen därför bör ske så att det bildas en svag ås.

Har du frågor eller är osäkra på val av plats, kontakta miljöförvaltningen.

Djur inom lantbruket, som kor, grisar, får och getter och en del andra djur, räknas till produktionsdjur. Dessa får inte grävas ner, utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning.

Mer information om produktionsdjur finns på Jordbruksverket webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?