Länk till startsidan

Sortera och lämna ditt avfall

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler på Gunnesbo och Gastelyckan. Du behöver betala för att lämna avfall och du behöver följa särskilda regler.

Lämna avfall

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller, vad du får slänga och hur du betalar på Sysavs webbplats.

Sysav – avfall från företag, verksamhet och föreningar

Lämna avfall som privatperson

Privatpersoner kan lämna avfall både på Sysavs återvinningscentraler, men också på de som Lunds kommun driver i Genarp och Veberöd.
Återvinningscentraler – för dig som privatperson

Sortera avfallet

Du hittar många exempel på hur du ska sortera avfall i Sysavs sorteringsguide.

Sorteringsguide för företag

Bygg- och rivningsavfall

Vid bygg- och rivningsarbete uppstår ofta avfall av olika slag. Det är viktigt att avfallet tas om hand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.

Reglerna för utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller både för företag och privatpersoner. Det innebär att olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda på platsen för bygget eller rivningen.

På återvinningscentraler kan du lämna brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, lysrör, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart material.

Återvinningscentraler i Lunds kommun

Undantag och dispens från kraven om utsortering

Om avfallet sitter ihop eller är inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt mycket svårt att separera och sortera dem på plats, finns det undantag från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är förorenat och riskerar att också förorena andra delar av det utsorterade avfallet. Om det bedöms att det behöver göras ett undantag ska det dokumenteras. Kontakta miljöförvaltningen om det finns osäkerhet om undantaget gäller ditt avfall.

Miljönämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan bara ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Enligt miljöbalken har miljönämnden möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn och handläggning vid myndighetsutövning. Enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige i Lund, är tillsynsavgiften för närvarande 1100 kronor för varje timme nerlagd handläggningstid. För arbete utanför normal arbetstid tas 1,5 gånger taxan ut.

Ansökan om dispens för utsortering av avfall Pdf, 370 kB.

Mer information om gällande regler på Naturvårdsverkets webbsida

Behöver du rivningslov?

Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov. Om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov. Det kan också krävas lov om området har så kallade områdesbestämmelser.

Rivningslov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?