Länk till startsidan

Sopsug i Brunnshög

I Lund installeras nu sopsug på Brunnshög, en ny stadsdel som växer fram. Det är det första stationära sopsugssystemet inom Lunds kommun. Systemet har valts med hänsyn till områdets karaktär och täta exploateringsgrad.

Lunds kommun handlar upp och bygger systemet samt ansvarar för drift och underhåll av anläggningen som en del av renhållningsansvaret. Anslutningsavgift utgår per lägenhet samt årliga avgifter i enlighet med Lunds kommuns renhållningstaxa. Sopsugsystemet kommer att hantera:

  • restavfall
  • matavfall
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar

Sopsugsystemet beräknas tas i drift under 2022. I mellantiden kommer det finnas en temporär lösning för de boende som ger möjlighet till fullständig källsortering.

Grå behållare på en gata där de boende kastar sitt avfall.
Inkast till sopsugen på Brunnshög.

Hur fungerar en sopsug?

Systemet bygger på att transportera avfall i underjordiska ledningar till en uppsamlingsanläggning.

Avfallet sugs med bestämda frekvenser från markförlagda inkast till en container i uppsamlingsanläggningen. Tömmande fordon kör endast till uppsamlingsanläggningen för att byta container och transportera materialet vidare.

Fördelen med sopsug är att det minskar tung trafik i området, minskar risken för brand, luktar inte och är tillslutna.

Underjordiska behållare kompletterar

För att kunna erbjuda fullständig källsortering kommer även underjordiska behållare att finnas. Här lägger du det som sopsugen inte kan ta emot:

  • returpapper
  • metall
  • färgat och ofärgat glas

Underjordiska behållare

Lunds kommun handlar upp och ansvarar för utbyggnaden av en sopsugsterminal, ledningar i gata samt ledningar och inkast på kvartersmark. Byggherren betalar en engångsavgift i form av anslutningsavgift baserad på lägenhetsekvivalenter till Lunds kommun för detta.

I anslutningsavgiften ingår inkast i standardutförande placerat utomhus, inkasten är samlade i inkastpunkter med inkast för varje fraktion. Önskar byggherren en annan utformning så kan det ske efter särskild överenskommelse och ersättning. Etapperna i Brunnshög har olika sopsugsleverantören varför utformningen av standardinkast kan skilja. Kontakta Lunds kommun för mer information om utformning.

Dimensionering

Beroende på hur många lägenheter som byggherren bygger, samt avstånd mellan entréer, dimensioneras hur många inkastpunkter som tillhandahålls och hur många inkast det ska vara i varje inkastpunkt.

Placering

Förslag på placering görs av Lunds kommun i respektive kvarter. Exakt placering bestäms vid projektering. Avstånd från bostadsentréer till inkastpunkter bör inte överstiga 50 m. Kan inte detta uppfyllas bekostar byggherren ytterligare inkastpunkter.

Antal inkastpunkter och ungefärlig placering framgår av vår översiktsritning. I några detaljplaner i Brunnshög är placering av inkastpunkter redan fastställt, kontakta kommunen för mer information.

Översiktsritning Brunnshög Pdf, 2 MB.

Lunds renhållningsverk ansvarar för drift och underhåll av hela sopsugssystemet, fastighetsägaren ansvarar för vinterunderhåll, klottersanering och renhållning runt inkastpunkterna.

Fastighetsägaren ansvarar för att inkastpunkterna är tillgängliga för brukarna och inte är blockerade samt att det är fritt från växtlighet kring dem. Inkastpunkterna ska vara tillgängliga för en servicebil.

Skador som uppkommer på inkasten bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsägaren betalar en årlig avgift baserat på Lunds kommuns gällande taxa för sopsugssystem som motsvarar kostnaden för traditionell kärlhantering. Avgiften baseras på antal lägenheter.

Stopp i systemet som orsakats av felaktigt avfall eller felaktigt nyttjande kommer faktureras till respektive fastighetsägare. Den vanligaste orsaken till stopp är att boende försöker slänga grovsopor i inkasten. Informationsmaterial till boende om systemet och hur det ska brukas finns att tillgå hos Lunds kommun. Information ska delas ut i samband med inflyttning.

I flertal kvarter kommer flera fastighetsägare dela på en inkastpunkt i form av en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighet. Kostnader fördelas ut på fastighetsägarna baserat på deras andel i gemensamhetsanläggningen.

Sopsugsystemet och påsar

Sopsugssystemet är dimensionerat för följande påsstorlekar:

Sopsugsystemets och påsstorlekarna

Fraktion

Påse

Restavfall bostäder

15-20 liters avfallspåse

Restavfall verksamheter

60 liters säck

Matavfall

9 liters papperspåse

Matavfall verksamheter

45 liters papperspåse

Plastförpackningar

Slänges löst

Pappersförpackningar

Slänges löst

Matavfallspåsar tillhandahålls av Lunds kommun.

Övriga verksamheter

Verksamheter omfattas inte av anslutning till sopsugsystem och avfallslösning för dem måste tas fram i planeringsskedet. Anslutning kan dock tillhandahållas mot särskild avgift, kontakta Lunds kommun för mer information om priser samt rådgivning för verksamheters avfallshantering.

Verksamheter som framförallt kan vara fördelaktiga att ansluta är:

  • Äldreboende
  • Förskolor
  • Skolor

Kontakta oss om sopsug och avfallslösningar i Brunnshög

Mikael Anderson — sopsug, placering, rördragning 

E-post mikael.anderson@lund.se

Anna Grill — generella frågor om Brunnshögs avfallslösning, underjordiska system

E-post anna.grill@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?