Länk till startsidan

Reklamskylt, gatupratare, affischering, markupplåtelse

När du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, affischer eller reklamskylt behöver du ansöka om tillstånd för markupplåtelse.

Ansök hos polisen

Alla ansökningar görs till polisen, som sedan lämnar ansökan vidare till kommunen. Det är inte möjligt att få något förhandsbesked från oss.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

När du vill göra något av följande behöver du ansökan om tillstånd hos polisen.

 • Försäljning från foodtruck.
 • Varuexponering på gångbana, gatupratare och liknande.
 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Sätta ut en avfallscontainer.
 • Byggnadsställning, skylift.
 • Materialupplag vid ombyggnad.
 • Avgränsa ytan med staket eller plank.
 • Försäljningsstånd.
 • Julgransförsäljning.
 • Kiosker.
 • Uteserveringar.
 • Affischering, inklusive valaffischer.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar eller liknande inför valet. På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet.

Uppställning av elsparkcyklar 

Avgifter

Det är olika taxor beroende på vilken zon i Lund det gäller.
Taxezonkarta Pdf, 2 MB.

A. Försäljningsändamål

Foodtruck

Kod 10.01 – avgift 20 571 kr per år.

Kod 11.01 – avgift 2 286 kr per månad.

Minimiavgift: 20 571 kr per år.

Kiosker för varm korv, hamburgare,
bakad potatis med mera

Minimiyta 15 m².

Kod 10.02 – avgift 2 743 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 41 142 kr per år.

Kod 11.02 – avgift 1 371 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 20 571 kr per år.

Liten försäljningsvagn

Kod 10.03 – avgift 1 714 kr per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Enstaka försäljning, lotterier, basarer, julmarknader, jordgubbar med mera

Kod 30.01 – avgift 5 kr per kvadratmeter per dag.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Julgransförsäljning

Kod 30.02 – 7 kr per kvadratmeter per dag.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Uteservering

Kod 40.01– 154 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Uteservering minst sex månader

Kod 40.02 – 120 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Uteservering med gas

Kod 40.03 – 143 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

B. Annat kommersiellt ändamål

Permanenta reklamanordningar typ affischpelare, reklamtavlor, skyltskåp, montrar, papperskorgar

Kod 50.01 – 1 143 kr per kvadratmeter per år.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Tillfällig reklamanordning

Kod 50.02 – 1 371 kr per plats per dag.

Minimiavgift: 1 371 kr.

Byggskyltar

Mindre än 15m²

Kod 50.03 – 1 371 kr per styck per månad2.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Större än 15m²

Kod 50.04 – 1 371 kr per kvadratmeter per år.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Reklamskylt i anslutning till butik

Kod 50.05 – 1 371 kr per år.

Minimiavgift: 1 371 kr.

Varuvisning/varuexponering i anslutning till butik

Kod 50.06 – 571 kr per kvadratmeter per år.

Minimiavgift: 1 371 kr.

Arrangemang* mindre än 1000m²

Kod 50.10 taxezon 1 – 1 143 kr per dag.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Kod 50.11 taxezon 2 – 571 kr per dag.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Arrangemang* större än 1000m²

Kod 50.12 taxezon 1 – 2 286 kr per dag.

Minimiavgift: 2 286 kr.

Kod 50.13 taxezon 2 – 1 143 kr per dag.

Minimiavgift: 2 286 kr.

Brev-, bunt och tidningslådor

Kod 50.20 – 343 kr per år


*Avgift beräknas utifrån plats, yta och antal dagar inklusive uppbyggnad, nedtagning och städning.
Affischering ingår i tillståndet och beviljas för tio specificerade platser och gäller under tiden för arrangemanget och tre dagar innan.


För reklamupplåtelser enligt punkterna 1–4 tillkommer mervärdesskatt, för närvarande 25 procent.

C. Container, ställningar, bodar,
upplag med mera

Avfallscontainer, lastflak, lift

Kod 60.01 – 114 kr per dag.

Minimiavgift: 571 kr.

Byggnadsupplag, bodar och dylikt

Upplåtelse månad 1–6

Kod 60.01 taxezon 1 – 23 kr per kvadratmeter per månad.

Kod 61.02 taxezon 2 – 17 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Upplåtelse månad ≥7

Kod 60.03 taxezon 1 – 46 kr per kvadratmeter per månad. 

Kod 61.03 taxezon 2 – 34 kr per kvadratmeter per månad. 

Minimiavgift: 1 714 kr.

Upplåtelse anlagd parkmark

Kod 60.05 – 29 kr per kvadratmeter per månad.

Minimiavgift: 1 714 kr.

Upplåtelse oordnad mark/råmark

Kod 60.06 – 6 kr per kvadratmeter per månad. 

Minimiavgift: 1 714 kr.

Skärmtak, trappor, el-, styr-, tele-, och instrumentskåp med mera

Kod 60.07 – 2 514 kr per kvadratmeter.

Kranbil eller liknande

Kod 62.01 – 571 kr per dag.

Ytterligare tillstånd

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

Bygglov för företagare

Du behöver söka tillstånd hos polismyndigheten i god tid före affischering på offentlig plats.

Tänk på att affischer inte får:

 • Sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Sättas upp på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • Fästas på kommunens träd och staket.
 • Skapa nedskräpning i offentlig miljö och i naturen.
 • Placeras närmare än 15 meter från gatukorsning, 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och en meter från gatsten inom detaljplanerat område.

Den som affischerat ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter en tillsägelse.

Olovliga affischer utan polistillstånd kommer att tas ner, och skador som sker på kommunens egendom i samband med affischering ska ersättas av affischägaren.

Anvisningar för uppställning av reklamskyltar och varuvisning på offentlig plats:

 • En reklamskylt, med rund metallfot och en maximal bredd på 0,75 m, tillåts för varje affärsrörelse. Endast tillgänglighetsanpassade gatupratare med sarg godkänns. Äldre typ av vippskylt med utskjutande och liggande markstöttor eller snurrskylt godkänns inte.
 • Reklamskylt och varuvisning mm ska placeras intill husfasaden och framför respektive verksamhetslokal.
 • Reklamskylt och varuvisning mm får endast vara utställda under verksamhetens öppettider. Senast vid affärstidens slut skall skylt och varor vara avlägsnade från platsen.
 • Vid placering på gångbana ska kvarvarande område för fotgängare ska vara minst 2,5 meter brett. Vid mera frekventerat gångstråk kan detta mått vid tillståndsgivning bestämmas större.
 • När den fria gångbaneytan understiger 2,5 meter får skyltvaror och annan varuexponering placeras intill fasad om befintliga hinder (trappor mm) finns i gångbanan. Varorna får inte skjuta ut utanför trappor mm. Fria mötessträckor mellan butikernas varuexponering ska finnas.
 • Reklamskyltens information skall avse den verksamhet som bedrivs i verksamhetslokalen.
 • Disponerat område för varuvisning ska hållas städat.
 • Skyltar och varuvisning får inte försvåra framkomligheten för gående, särskilt inte för människor med funktionshinder som behöver åtkomst till ledstänger och ringanordningar.
 • Kommunala förvaltningar/entreprenörer ska lämnas tillträde till den aktuella ytan, för gatuarbete och dylikt.
 • Tillståndsbevis för reklamskylt och varuvisning ska finnas tillgängligt i verksamhetslokalen och kunna uppvisas vid förfrågan från polis eller tjänsteperson från Lunds kommun.
 • Tekniska förvaltningen debiterar en indexreglerad markupplåtelseavgift enligt särskild taxa.
 • Om villkoren inte följs kan tillståndet återkallas.
 • Dessa anvisningar gäller utöver antagen lokal ordningsstadga för Lunds kommun och lagen om offentlig plats (1993:1617).

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?