Länk till startsidan

Reklamskylt, gatupratare, affischering, markupplåtelse

När du vill använda allmän mark för ett arrangemang, en uteservering, för att sätta upp byggnadsställning, affischer eller reklamskylt behöver du ansöka om tillstånd för markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs till polisen.

Alla ansökningar görs till Polisen, som sedan lämnar ansökan vidare till kommunen. Det är inte möjligt att få något förhandsbesked från oss.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats – Polisen

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

När du vill göra något av följande behöver du ansökan om tillstånd hos polisen.

 • Försäljning från foodtruck.
 • Varuexponering på gångbana, gatupratare och liknande.
 • Privat tillställning på allmän plats, t ex om du vill sätta ett partytält i parken för studentfest eller liknande.
 • Offentliga tillställningar på gator, torg, parker etc.
 • Sätta ut en avfallscontainer.
 • Byggnadsställning, skylift.
 • Materialupplag vid ombyggnad.
 • Avgränsa ytan med staket eller plank.
 • Försäljningsstånd.
 • Julgransförsäljning.
 • Kiosker.
 • Uteserveringar.
 • Affischering, inklusive valaffischer.
 • Valbodar, valbockar/affischbockar eller liknande inför valet. På Stortorget tillåts valbodar och valbockar från och med någon månad före valet.

Uppställning av elsparkcyklar 

Avgifter

Det är olika taxor beroende på vilken zon i Lund det gäller.
Taxezonkarta Pdf, 2 MB.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Lund

A. Försäljningsändamål

Kod

Avgift

Minimiavgift

1. Foodtruck

10.01

11.01

20 571 kr/år

2 286 kr/mån

20 571 kr/år

2. Kiosker för varm korv, hamburgare,
bakad potatis m.m. Minimiyta 15 m²

10.02

11.02

2 743

kr/m²/mån

1 371 kr/m²/mån

41 142 kr/år

20 571 kr/år

3. Liten försäljningsvagn

10.03

1 714 kr/mån

1 714 kr

4. Enstaka försäljning, lotterier, basarer, julmarknader, jordgubbar m.m.

30.01

5 kr/m²/dag

1 714 kr

5. Julgransförsäljning

30.02

7 kr/m²/dag

1 714 kr

6. a) Uteservering

40.01

154kr/m²/mån

1 714 kr

b) Uteservering minst sex månader

40.02

120kr/m²/mån

1 714 kr

c) Uteservering med gas

40.03

143kr/m²/mån

1 714 krAvgifter för upplåtelse av offentlig plats i Lund 

B. Annat kommersiellt ändamål

Kod

Taxe-zon

Avgift

Minimiavgift

1. Permanenta reklamanordningar typ affischpelare, reklamtavlor, skyltskåp, montrar, papperskorgar

50.01


1 143 kr/m²/år

1 714 kr

2. Tillfällig reklamanordning

50.02


1 371 kr/plats/dag

1 371 kr

3. Byggskyltar < 15m²
>15m²

50.03

50.04


1 371 kr/styck/mån

1 371 kr/m²/år

1 714 kr

1 714 kr

4. Reklamskylt i anslutning till butik 

50.05


1 371 kr/år

1 371 kr

5. Varuvisning/varuexponering i anslutning till butik

50.06


571 kr/m²/år

1 371 kr

6. Arrangemang* < 1000m²

50.10

50.11

1

2

1 143 kr/dag

571 kr/dag

1 714 kr

Arrangemang* > 1000m²

50.12

50.13

1

2

2 286 kr/dag

1 143 kr/dag

2 286 kr

7. Brev-, bunt och tidningslådor

50.20


343 kr/år*Avgift beräknas utifrån plats, yta och antal dagar inklusive uppbyggnad, nedtagning och städning.
Affischering ingår i tillståndet och beviljas för tio specificerade platser och gäller under tiden för arrangemanget och tre dagar innan.


För reklamupplåtelser enligt punkterna 1 - 4 tillkommer mervärdesskatt, för närvarande 25 %.


Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Lund 

C. . Container, ställningar, bodar,
upplag m.m.


Kod

Taxe-

zon

Avgift

Minimiavgift

1. Avfallscontainer, lastflak, lift

60.01


114 kr/dag

571 kr

2. Byggnadsupplag, bodar o dylikt
1 714 kr

a) Upplåtelse månad 1-6

60.01

61.02

1

2

23kr/m²/mån
17kr/m²/mån


b) Upplåtelse månad ≥7

60.03

61.03

1

2

46kr/m²/mån

34kr/m²/mån


c) Upplåtelse anlagd parkmark

60.05


29kr/m²/mån


d) Upplåtelse oordnad mark/råmark

60.06


6 kr/m²/mån


3. Skärmtak, trappor, el-, styr-, tele-, och instrumentskåp m.m. 

60.07


2 514 kr/m²


4. Kranbil eller liknande

62.01


571 kr/dag


Ytterligare tillstånd

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov för tillfällig etablering, byggnadsupplag, bodar och dylikt.

Bygglov för företagare

Du behöver söka tillstånd hos polismyndigheten i god tid före affischering på offentlig plats.

Tänk på att affischer inte får:

 • Sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Sättas upp på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • Fästas på kommunens träd och staket.
 • Skapa nedskräpning i offentlig miljö och i naturen.
 • Placeras närmare än 15 meter från gatukorsning, 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och en meter från gatsten inom detaljplanerat område.

Den som affischerat ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter en tillsägelse.

Olovliga affischer utan polistillstånd kommer att tas ner, och skador som sker på kommunens egendom i samband med affischering ska ersättas av affischägaren.

Anvisningar för uppställning av reklamskyltar och varuvisning på offentlig plats:

 • En reklamskylt, med rund metallfot och en maximal bredd på 0,75 m, tillåts för varje affärsrörelse. Endast tillgänglighetsanpassade gatupratare med sarg godkänns. Äldre typ av vippskylt med utskjutande och liggande markstöttor eller snurrskylt godkänns inte.
 • Reklamskylt och varuvisning mm ska placeras intill husfasaden och framför respektive verksamhetslokal.
 • Reklamskylt och varuvisning mm får endast vara utställda under verksamhetens öppettider. Senast vid affärstidens slut skall skylt och varor vara avlägsnade från platsen.
 • Vid placering på gångbana ska kvarvarande område för fotgängare ska vara minst 2,5 meter brett. Vid mera frekventerat gångstråk kan detta mått vid tillståndsgivning bestämmas större.
 • När den fria gångbaneytan understiger 2,5 meter får skyltvaror och annan varuexponering placeras intill fasad om befintliga hinder (trappor mm) finns i gångbanan. Varorna får inte skjuta ut utanför trappor mm. Fria mötessträckor mellan butikernas varuexponering ska finnas.
 • Reklamskyltens information skall avse den verksamhet som bedrivs i verksamhetslokalen.
 • Disponerat område för varuvisning ska hållas städat.
 • Skyltar och varuvisning får inte försvåra framkomligheten för gående, särskilt inte för människor med funktionshinder som behöver åtkomst till ledstänger och ringanordningar.
 • Kommunala förvaltningar/entreprenörer ska lämnas tillträde till den aktuella ytan, för gatuarbete och dylikt.
 • Tillståndsbevis för reklamskylt och varuvisning ska finnas tillgängligt i verksamhetslokalen och kunna uppvisas vid förfrågan från polis eller tjänsteperson från Lunds kommun.
 • Tekniska förvaltningen debiterar en indexreglerad markupplåtelseavgift enligt särskild taxa.
 • Om villkoren inte följs kan tillståndet återkallas.
 • Dessa anvisningar gäller utöver antagen lokal ordningsstadga för Lunds kommun och lagen om offentlig plats (1993:1617).

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentlig plats, är den enda verksamhet som generellt är undantaget kravet på polistillstånd, med hänsyn till yttrandefriheten. Däremot krävs polistillstånd för bokbord eller liknande anordningar. Om den som fått tillstånd bryter mot givna villkor kan polisen återkalla tillståndet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?