Länk till startsidan

Ljudnivåer vid arrangemang

Vid musikarrangemang har du som arrangör eller verksamhetsutövare ansvar för att kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Riktvärden

Lokaler och platser dit barn och ungdomar under 13 år inte har tillträde är riktvärdena

  • maximalt ljud LAFmax 115 dB
  • ekvivalent ljud LAeqT 100 dB

Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är riktvärdena

  • maximalt ljud LAFmax 110 dB
  • ekvivalent ljud LAeqT 97 dB

För verksamheter riktade särskilt till barn, så kallat knattedisco eller liknande rekommenderas en ekvivalent (A-vägd) ljudnivå under 90 dB.

Ansvar för ljudnivåer

Du som har en verksamhet där det spelas hög musik har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar hörseln på besökare eller personal. Miljöbalken kräver att verksamhetsutövaren har kunskap om bland annat riktvärdena för höga ljudnivåer och riskerna för hörselskador, samt att man i verksamheten har kontroll på ljudnivån och vilka åtgärder som krävs för att skydda besökare och personal från hörselskador.

Egenkontroll av ljudnivåer

Vid musikarrangemang har du som verksamhetsutövare ansvar för att kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Hur egenkontrollen utformas och dokumenteras beror på verksamhetens omfattning och vilken påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa.

Ansvaret att kontrollera sin verksamhet enligt 26 kap 19 § miljöbalken innebär

  • Att det ska finnas rutiner för bullermätningar och andra kontroller.
  • Att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning.
  • Att alla kontroller bör dokumenteras.

Mätningar av ljudnivån ska dokumenteras och kunna visas upp vid miljöförvaltningens inspektioner eller skickas in på begäran. Dina besökare ska kunna njuta av musiken utan risk för hörselskador och boende i närheten ska inte störas av din verksamhet.

Se till att ljudnivåmätningar utförs där publiken utsätts för högst ljudnivå. Ange mätpunkt, tider för mätningarna och ljudnivån. Mätningarna bör göras minst en gång i timmen, pågå minst fem minuter och avse ekvivalent ljudnivå.

Vid klagomål på buller från verksamheten är det verksamhetsutövaren som ska kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Musikanläggningar bör förses med en ljudnivåbegränsare, så kallad limiter som begränsar ljudnivån från högtalarna och ställs in för att klagande inte ska störas av buller i sin bostad. Tilläggsisoleringar och andra åtgärder kan behöva utföras. Vid klagomål bör sakkunnig anlitas för bullerutredning.

Högtalare och scener bör placeras på ett sätt som syftar till en bra ljudbild. Det är viktigt att de riktas in och skärmas av så att ljudet främst träffar publiken och i så ringa grad som möjligt sprids till omgivningen. Tänk på att inte arbeta med scenbygge/rivning eller annat sådant, före klockan 08.00 eller efter klockan 20.00, om det kan orsaka störningar för närboende.

Miljönämnden har enligt miljöbalken möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn och handläggning vid myndighetsutövning. Enligt fastställd taxa av Kommunfullmäktige i Lund, är tillsynsavgiften för närvarande 1100 kronor för varje timme nerlagd handläggningstid. För arbete utanför normal arbetstid tas 1,5 gånger taxan ut. Avgift tas inte ut för klagomål som visar sig vara obefogade.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?