Länk till startsidan

Grävtillstånd och trafikanordningsplan

För att få gräva och lägga en ledning eller kabel på en allmän platsmark, behöver du ha ett grävtillstånd från oss på tekniska förvaltningen. Om arbetet påverkar trafik eller gångbanor, behöver du även lämna in en trafikanordningsplan. Gäller det ett arbete nära spårvägen ställer det särskilda krav.

Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

Ansök om grävtillstånd och trafikanordningsplan

Grävningsbestämmelser i Lunds kommun Pdf, 1 MB.

Trädskydd, bilaga 3 till Grävningsbestämmelser i Lunds kommun Pdf, 589 kB.

Gemensamma miljökrav för entreprenader, Trafikverket Pdf, 404 kB.

Avgift

Avgiften har en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften för grävtillstånd är 2000 kr. Den rörliga delen täcker bland annat tekniska förvaltningens kostnader för eventuella skador. Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms.

Nå alla ledningsägare med Ledningskollen

Ledningskollen är en nationell webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt på Ledningskollen når alla ledningsägare som är med och du slipper ringa runt. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

Ledningskollen

Särskilda regler och tillstånd för arbete i och intill spårvägen

Regler för arbeten intill spårvägen
Inom det markerade området - inom 4 meters avstånd från spårmitt ut mot gatan - krävs skyddsjordning av arbetsmaskiner och material. Lyftkranar och grävmaskiner får inte svepa över spåret och lyftutrustningen ska spärras för att inte komma inom riskzonen.

Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen och där det finns risk för att människor och maskiner kan komma in i spårområdet eller komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från Lunds kommun. Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar, fäller eller planterar träd, gör höga lyft med kranbil eller liknande utmed spårvägsanläggningen.

Vid byggtrafik över och kring spårvägen ska gator och spår kunna nyttjas utan störningar för ordinarie trafik. Exempelvis får inget material av något slag lämnas i spårområdet.

Det är mycket viktig att rälsen hålls ren från lera, grus, sten med mera så att spårvägstrafiken kan köra där utan avbrott.

Lyftkranar och maskiner

Lyftkranar eller andra typer av lyftanordningar får inte lyfta eller svepa över riskzonen, vilket du behöver ha i åtanke när du planerar dina arbeten och din byggarbetsplats.

Maskiner och ledande material som används i arbetet ska jordas enligt Lunds kommuns elskyddsföreskrifter i de fall detta ställs som villkor i det tillstånd du får. Fasta anordningar så som, byggstaket, byggställningar, containrar eller liknande inom 4m från spårmitt eller inom 2,5m från annan jordad anordning ska jordas.

Elskyddsföreskrifter Lunds kommun Pdf, 321 kB.

Den viktiga vita linjen

Inget arbete på eller innanför vita linjen får utföras utan säkerhetspersonal på plats. Saknas vit linje är avståndet 1,5m från närmsta räl.

Inget material får placeras på eller innanför den vita linjen. Allt arbete som påverkar, eller där det finns risk att påverka, spårområdet, t.ex schaktning, rörtryckning eller liknande ska kontrollbesiktigas före, under och efter arbetet.

För riskbedömning, elsäkerhetsplanering samt säkerhetsmässiga åtgärder t.ex. säkerhetspersonal, jordning/potentialutjämning, kontrollbesiktning och spärrning av kranar, kontaktas Lunds kommuns underhållsentreprenör för spårvägen.

E-post: lundsparvag@infranord.se

Planering av arbete

Kontakta gärna tekniska förvaltningens i ett tidigt skede i din planering, för att stämma av regler och villkor för arbeten i spårvägens närhet.

E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?