Lunds politiker förordar ett centralt stationsläge

15 June, 2020

I dag lämnade Lunds kommun sitt yttrande i Trafikverkets andra samråd för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Ett centralt stationsläge för den nya stambanan är det enda rimliga, anser Lunds kommun.

Lund C är landets fjärde mest trafikerade station.

Kommunen vill också att den framtida sträckningen av stambanan tar hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden och att hållbarhetsperspektivet stärks. När det gäller frågan om järnvägen ska gå i en tunnel under Lund vill kommunen att Trafikverket på ett genomgripande sätt utreder möjliga tunnellösningar under Lund, samt använder kommunens utredning som kunskapsunderlag.

En station vid Lund C ger de bästa förutsättningarna

Lund C är Sveriges fjärde största station med cirka 40 000 resenärer per dygn. År 2030 beräknas antalet resande öka till 70 000. En ny höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund och ett centralt stationsläge i Lund bidrar till hållbar tillväxt och utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå, menar Lunds kommun.

- Hur och var utbyggnaden av järnvägen sker mellan Hässleholm och Lund är en viktig framtidsfråga för Lund. Det finns en enighet i politiken kring det centrala stationsläget men även att utredningen inte endast kan fokusera på persontransporter utan ta ett helhetsgrepp om godstransporterna, säger Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun .

Idag nås cirka 310 000 arbetstillfällen inom 45 minuter från Lund C. I ett framtida utbyggt system och i en snabbväxande region kommer dessa siffror att öka. Att placera en järnvägsstation i ett externt läge i Lund skulle göra att nyttan med ny järnväg Hässleholm-Lund urholkas. Att bygga en ny järnvägsstation i ett perifert läge skulle också innebära att höggradig jordbruksmark exploateras.

- Lund C är redan idag en av de viktigaste och mest tillgängliga trafiknoderna i södra Sverige. Att fortsatt satsa på detta centrala läge medför ett starkt resandeunderlag för den framtida tågtrafiken vilket säkrar största möjliga nytta av investeringen i ny järnväg, såväl regionalt som nationellt, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lunds kommun vill se en lösning på godstransporter genom staden

Södra stambanan har i dag en betydande godstågstrafik och prognoserna visar på en fortsatt trafikökning. Det finns även ett nationellt mål för överflyttning av gods från väg till järnväg.

Återkommande godstransporter går genom Lunds stadskärna, även farligt gods passerar staden. Godstransporterna påverkar också spårkapaciteten negativt. Lunds kommun anser därför att godstrafiken ska flyttas till ett nytt godsspår under eller utanför Lund.

Järnvägens sträckning måste ta hänsyn till natur- och kulturarv

Kulturarvet i stadskärnan, bostadsnära passager och känsliga miljöer för natur- och kulturarv kräver stor hänsyn när det gäller att välja var den nya stambanan ska sträcka sig genom Lunds kommun. Kävlingeåns dalgång är ett sådant exempel. Detta önskar Lunds kommun att Trafikverket tar hänsyn till. Även luftkvalitén i centrala staden ska beaktas, menar kommunen och påpekar att detta ingår i Trafikverkets mål för projektet.

Fakta om Trafikverkets samråd och planering av ny stambana Hässleholm-Lund

Trafikverket planerar en ny dubbelspårig stambana mellan Hässleholm och Lund och har påbörjat arbetet med en lokaliseringsutredning. Det här samrådet pågår mellan den 29 maj – 18 juni och är det andra av flera planerade samråd 2019‐2022. Samrådet syftar till att redovisa hur Trafikverket uppfattar förutsättningarna inom utredningsområdet. Under detta samråd presenteras inga sträckningar, eller korridorer, där den nya stambanan ska byggas. Detta sker först vid samråd tre som planeras till vintern 2020-2021.

Efter att de olika korridorerna har identifierats ska de sedan bedömas utifrån olika parametrar, som till exempel påverkan av dem som bor i närheten, natur, kultur och kostnad. Korridorerna utvärderas också utifrån Trafikverkets ändamål och projektmål. Det sista steget i detta arbete är att ställa de kvarvarande korridorerna mot varandra och rangordna dem.

När Trafikverket har bestämt en korridor gör regeringen en tillåtlighetsprövning av den valda korridoren. En tillåtlighetsprövning är en prövning enligt Miljöbalken.

Under tiden 2022-2026 görs en järnvägsplan och 2026-2028 sker en fastställelseprövning då projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter med mera prövas i sin helhet. Tiderna efter 2022 är preliminära, men Trafikverket har satt 2029 som senaste datum för byggstart.