Västerbro kan ge Lund planpriset 2019

21 January, 2020

Planeringen för Lunds nya stadsdel Västerbro är en av Sveriges intressantaste just nu. Det tycker Sveriges Arkitekter som därför nominerat Lunds kommun och Västerbro till Planpriset 2019. Vinnaren utses den 10 mars.

Visionsbild Västerbro i Lund januari 2020

Visonsbild för framtidens Västerbro. Ett kollage baserat på planerna för hur den nya stadsdelen ska utformas och byggas. Bild: Lunds kommun.

”I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser”, lyder inledningen av juryns motivering. Läs hela motiveringen längst ner.

– Med Västerbro får Lund en centrumnära stadsdel med 3 900 nya bostäder, arbetsplatser och service. En del av det gamla blir kvar, samtidigt som vi planerar modernt och hållbart med ett nytt huvudstråk för cykel, gång och kollektivtrafik. Vi har haft en tät dialog med de 25 fastighetsägarna, där vi bland annat tagit fram olika avtal och arbetat fram en struktur för hur Västerbro ska bebyggas. Det tror vi att juryn funnit extra intressant, säger Katarina Meier, kommunens planeringsledare för Västerbro.

Den 10 mars står det klart om det blir Lunds kommun som tar hem priset eller om det går till någon av övriga tre kommuner som är nominerade: Boden, Kristianstad och Stockholm.

Planpriset går varje år till en kommun ”för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”. Det kommunala planarbetet handlar om att planera och besluta hur kvarter, stadsdelar, tätorter eller hela kommunen ska användas och utformas.

Axonometri Västerbro januari 2020

Illustrationen visar en schematisk bild av det framtida Västerbro, sett från stadskärnan. Många detaljer kvarstår att avgöra innan byggnationen startar. Bild: Lunds kommun.

Motiveringen i sin helhet:

”I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser. Dess roll har varit att samla önskemålen hos många olika fastighetsägare och förena dem till en, gemensam, vision som ska rimma med målen i översiktsplanen.

Projektet visar att kommuner med hjälp av långsiktigt planeringsarbete kan hålla i taktpinnen utan markinnehav som maktmedel. Lunds kommun har primärt använt tre verktyg för att stödja utvecklingen: Västerbroprogrammet, en kommunikationsplan och den så kallade Västerbropengen. Den sistnämnda syftar till att infria den gemensamma målbilden som mejslats fram av de inblandade aktörerna.

Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.”

Related information