Utredningsdirektiv för Lunds framtida avloppsrening

5 November, 2020

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen fattades beslut om utredningsdirektiv gällande Lunds framtida avloppsrening. En utredning ska titta på ett antal scenarier och ska göra de olika alternativen jämförbara avseende tillstånd, teknik och ekonomiska- och miljömässiga effekter.

Höje åLunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å.  Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp. Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. 

Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om framtidens avloppsrening. VA Syd har nu inkommit med tre olika scenarier för den framtida avloppsreningen. De scenarier som VA syd tagit fram för framtida lösningar handlar om att uppgradera befintliga anläggningar eller att ingå i en regional samverkan mellan medlemskommunerna eller med kommuner som idag inte är medlemmar i VA SYD. Kommunfullmäktige i Lund förväntas fatta beslut om fortsatt inriktning före februari 2021.

Beslut om vilken lösning för avloppsreningen Lunds kommun ska ha i framtiden är strategiskt viktigt och innebär ett stort ekonomiskt åtagande. Det krävs brett och allsidigt beslutsunderlag för ett välavvägt beslut. Lunds kommun behöver därför genomföra utredningar kring risker och konsekvenser av de olika alternativen. För att få så bra underlag som möjligt inför beslutet har kommunstyrelsen nu beslutat om direktiv för utredningen som ska titta på de olika scenarierna.

Uppdraget innebär att göra de olika alternativen jämförbara avseende tillstånd, teknik samt ekonomiska- och miljömässiga effekter. Effekterna för naturreservatet och möjligheterna till att utveckla området om reningsverket ligger kvar eller flyttas ska belysas.

De fullständiga direktiven för utredningen är:

 • Fördjupning av möjlig utveckling av nuvarande Källbyverk, utformning, investeringsbehov och driftkostnader
 • Bedömning av tillståndstid och teknisk livslängd av Källbyverket – framtida investeringar
 • Redovisning av nödvändiga åtgärder vid befintligt Källbyverk fram till möjlig avveckling
 • Redovisning av konsekvenserna för ekologisk status och flöden av de båda alternativen för recipienten Höje Å
 • Redovisning av konsekvenser för miljön vid ett avvecklat kontra bibehållet Källbyverk för dammarna,
 • Redovisa förslag till åtgärder för dammarna
 • Beskriva konsekvenserna för naturvärden och rekreation vid de båda alternativen,
 • Vilka begränsningar kan inrättandet av ett naturreservat ha för en fortsatt verksamhet på längre sikt vid Källby avloppsreningsverk,
 • Avloppsreningsverkets påverkan på naturreservat, skyddsavstånd mm för båda alternativen
 • Redovisning av detaljerad projektplan, uppdaterade kostnadsberäkningar samt kostnad för Lunds Kommun och dess VA-abonnenter av Sjölunda-alternativet,
 • Redovisa de ekonomiska konsekvenserna och kostnadsfördelning – för de olika alternativen,
 • Redovisa driftskonsekvenser för VA SYD (två verk istället för ett + uppgradering istället för nytt)
 • Redovisa de båda alternativens konsekvenser

Kommunstyrelsen beslutade också på onsdagens sammanträde att utredningen ska innehålla en tydlig jämförbarhet vad gäller de totala kostnaderna för de olika alternativen och att utredningen ska vara klar med ambitionen att den utsatta tidplanen från VA Syd kan efterlevas. Kommunstyrelsen har också beslutat att finansiera kostnaden för utredningsarbetet om 200 000 kronor 2020 och 500 000 kronor 2021 via kommunstyrelsens reserverade medel.

 

Här kan du läsa en tidigare nyhet om detta.