Transporter i fokus för Lunds kommuns klimatpolitiska råd

1 April, 2020

Nu har Lunds kommuns klimatpolitiska råd lämnat över sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Årets rapport har fokuserat på transporter och visar att trots höga ambitioner och lovvärda insatser från kommunen, så måste det lokala klimatarbetet öka takten för att nå de långsiktiga klimatmålen.

Lunds klimatpolitiska råd består av åtta experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU Alnarp. Rådets uppdrag är att i en årlig rapport granska kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål som bland annat innefattar att ha nära noll utsläpp år 2050.

Rådets rapport från 2019 visade att Lunds kommun har minskat sina utsläpp kraftigt där man har egen rådighet. I 2020 års rapport har rådet fokuserat på Lunds kommuns arbete med transporter som i dag står för hälften av kommunens utsläpp av växthusgaser. Rapporten visar att trots höga ambitioner och lovvärda lokala insatser så finns det stora utmaningar för att Lunds kommun ska nå de långsiktiga klimatmålen. Utsläppen i kommunen behöver minska med 7–8 procent per år och för att klara detta så behöver det lokala klimatarbetet öka takten och breddas till att omfatta fler delar av samhället där kommunen inte har egen rådighet. Lena Neij är ordförande för Lunds kommuns klimatpolitiska råd:

– Vi har tittat specifikt på vägtransporter i årets rapport och ser lite olika trender. Bland annat att cyklandet avtagit, att utsläppen från personbilstrafiken inte minskar tillräckligt fort och att utsläppen från lastbilar ökar markant. En mer positiv del är att vi ser en kraftig minskning av utsläpp från kollektivtrafiken till följd av byte till mer klimatsmarta bränslen.

Mycket gjort men utmaningarna framåt är många

Redan i dag gör Lunds kommun mycket för att tackla utmaningarna med transporter. Stads- och bebyggelseplanering bygger på att skapa ett transporteffektivt samhälle där all ökning av resandet ska ske med gång, cykel eller kollektivtrafik. Exempel på satsningar är ett kraftigt utökat cykelnät, ett hyrcykelsystem och spårvägen Lund C–ESS. Men utmaningarna framåt är många, säger Lena Neij:

– De rekommendationer vi ger i rapporten bygger på att Lunds kommun behöver utveckla och stärka satsningarna på kollektivtrafik, cykel och gång kraftfullt, samtidigt som framkomligheten med bil begränsas. Dessutom kommer det behövas en ökad samverkan med samhällets aktörer.

Klimatpolitiska rådet lämnar över sin rapport

Rapporten lämnades över till kommunstyrelsen i samband med dess sammanträde på onsdagen den första april. På bilden ser vi kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L), som tar emot rapporten från Lena Neij, klimatpolitiska rådets ordförande,

Vill du läsa rapporten i sin helhet?

Mer information om Lunds kommuns klimatpolitiska råd, samt rapporten i sin helhet, finner du under relaterad information nedan.