Samarbete med LKF och privata hyresvärdar ska minska hemlösheten i Lund

15 January, 2020

Nu inleder Lunds kommun och LKF, Lunds kommuns fastighets AB, ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund. Tillsammans vill man se till att de familjer och barn som idag är hemlösa ska kunna erbjudas en lägenhet. Målsättningen är att även privata hyresvärdar ska ansluta till samarbetet.

Samarbetet innebär att LKF under 2020 erbjuder ett antal lägenheter Nu inleder Lunds kommun och LKF ett ännu tätare samarbete för att kunna minska hemlösheten i Lund.och ger förtur till de lundabor som idag hyr sin bostad av kommunen, genom Lundafastigheter. På så sätt frigörs Lundafastigheters lägenheter till i första hand de familjer och barn som idag inte har någon egen bostad. Målsättningen är att även hitta ett antal privata hyresvärdar som bidrar med lägenheter under 2020 och kommande år. 

– Genom ett nära samarbete med LKF, privata hyresvärdar och socialförvaltningen, hoppas vi kunna lösa situationen för de lundabor som är hemlösa på ett mer hållbart och långsiktigt sätt, förklarar Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen inom Lunds kommun. Genom att få till mer rotation i de lägenheter vi har tillgång till, kan vi erbjuda bostäder till de familjer och personer som idag bor på lägenhetshotell eller vandrarhem. De får då en mer stabil bostad där de kan lösa sina utmaningar och sedan söka ett eget lägenhetskontrakt, samtidigt som vi använder våra resurser på ett bättre sätt.

Socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten 2019 ger en ögonblicksbild av läget; det är idag många barn som är hemlösa och bor tillsammans med sina familjer i tillfälliga boendelösningar, som lägenhetshotell och vandrarhem. Trots att barnfamiljer och unga prioriteras till de stödlägenheter som finns tillgängliga idag, räcker dessa bostäder inte till. Genom att hyresvärdarna erbjuder fler lägenheter, kan flyttkedjan fungera bättre.

– Den vanligaste orsaken till att personer blir hemlösa i Lund, är att de saknar förankring på bostadsmarknaden, förklarar Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande. De senaste åren har många nyanlända anvisats till Lund och deras anhöriga har sedan sökt sig till Lund. De står alla långt bak i bostadskön och har inte heller några släktingar eller andra nätverk att ta hjälp av. Antalet hemlösa barn är oroväckande högt, vilket är en konsekvens av bostadsbristen i Lund.

Socialförvaltningens uppdrag är att kartlägga och stödja de personer som befinner sig i hemlöshet, så att de på egen hand ska hitta en stadigvarande boendelösning. Orsakerna bakom hemlösheten är många. Arbetet med att stödja barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är särskilt prioriterat och målet är att på sikt se till att inga barn är hemlösa i Lund.

Fakta om hemlöshet i Lunds kommun
För att motverka och minska hemlösheten gör socialförvaltningen varje år en kartläggning av läget. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2019 var totalt 196 personer hemlösa i Lunds kommun. Av dem var 97 vuxna, 60 män och 37 kvinnor, vilket är 8 fler vuxna än vid föregående kartläggning den 1 oktober 2018. Antalet hemlösa barn har ökat från 51 till 99 under samma period.

Under januari 2020 ser vi en positiv förändring, då antalet hemlösa minskat, genom att sju familjer med totalt 20 barn har fått bostad.

Rapporten tas upp på socialnämndens möte den 22 januari 2020 och finns tillgänglig på lund.se/handlingar från eftermiddagen den 15 januari.