Så tryggt upplevs Lunds kommun 2020

15 December, 2020

Lunds kommuninvånare känner sig fortsatt trygga. Det visar resultatet för 2020 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning.

Gata i Lund med julskyltning Runt 2200 kommuninvånare i Lund svarade på årets undersökning. I år, 2020, visade det totala problemindexet 1,63 på en skala där 0 indikerar ”närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ”alarmerande påtagligt problem”.

Åtgärder för ökad trygghet

– Tryggheten för lundabor och besökare under alla dygnets timmar är högsta prioritet. Därför har vi bland annat infört kommunala ordningsvakter på Lunds mest brottsutsatta plats, utökat kameraövervakningen, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, säkrat utökad polisnärvaro i de östra tätorterna tillsammans med ett omfattande förebyggande arbete. Det är glädjande att resultatet för Lunds innerstad har förbättras men den upplevda otryggheten i vissa delar av kommunen måste tas på allvar så vi fortsätter vårt arbete och exempel på det är att vi tar initiativ till ansökningar om kameraövervakning på samtliga skolor samt förlänger de kommunala ordningsvakternas förordnande, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Stor trygghet i Lunds innerstad

Den upplevda tryggheten ligger på näst intill samma nivå som förra året (1,59), vilket betyder att invånarna fortfarande i stort anser att kommunen är trygg med förhållandevis få problem. Resultatet för Lunds innerstad har förbättrats och tryggheten här upplevs som större jämfört med tidigare mätningar. Däremot sticker både Klostergården och Genarp ut med relativt hög upplevd otrygghet.

– Det är glädjande att förtroendet för Lundapolisens insatser är fortsatt högt bland Lundaborna! Att sedan otryggheten är hög i vissa områden trots att utsattheten är låg tar vi på största allvar och jobbar vidare med tillsammans med Lunds kommun, säger lokalpolisområdeschef Patrik Isacsson.

Polisen och Lunds kommun kommer nu att titta närmare på resultaten i de olika mätområdena, för att därefter hitta åtgärder för att kunna befästa hela Lund som en trygg kommun.

FAKTA

Trygghetsmätningen är ett viktigt verktyg för polisen och är en stor del av underlaget när det gäller att skapa en aktuell lägesbild.

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”. Ett lågt index är alltså bättre än ett högt. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

I årets undersökning svarade 62,2 procent av de som fick undersökningen i Lunds kommun, vilket motsvarar 2 234 inkomna svar.

I år var totalindex 1,63 jämfört med 2019 års resultat på 1,59.