Så ser skatteprognosen ut för Lunds kommun

11 May, 2020

Skatteprognosen för Lunds kommun bör ses som ett scenario och påverkas av stundande coronapandemi. Generella stadsbidrag väntas dock täcka det förmodade tappet på 197 miljoner kronor.

 I förra veckan presenterade Sveriges kommuner och regioner (SKR) en uppdaterad skatteprognos. Till skillnad från den föregående prognosen i februari tas här hänsyn till den pågående situationen med covid-19.  

– SKR:s beräkning kan snarare ses som ett scenario än som en traditionell prognos. Den beskriver en tänkbar utveckling med antaganden om en kraftig nedgång i ekonomin under framförallt det andra kvartalet 2020, men med en betydande återhämtning under årets andra halvår, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

För Lunds kommuns del innebär prognosen 197 miljoner kronor i lägre skatteintäkter för 2020. Men eftersom tillskott sker i form av riksdagsbeslutade generella statsbidrag väntas hela tappet täckas. I de extra statsbidragen räknas både de välfärdsmiljarder som aviserats innan coronakrisen och tillkommande stödpaket till kommunerna som regeringen aviserade i april. Totalt handlar det om extra tillskott på 254 miljoner kronor för Lunds kommuns del.

– Delar av detta tillskott kan användas för att täcka merkostnaderna till följd av ccoronakrisen, som exempelvis högre kostnader för försörjningsstöd och uteblivna intäkter för kommunala anläggningar och evenemang. Nu tar vi fram en uppdaterad ekonomisk prognos för Lunds kommun som presenteras i mitten av maj, säger Henrik Weimarsson.

För det pågående arbetet med budget för 2021 innebär den uppdaterade skatteprognosen cirka 29 miljoner kronor i lägre skattefinansiering jämfört med de budgetförutsättningar som tagits fram i mars. Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas av kommunfullmäktige den 16-17 juni.

 – Med tanke på den stora osäkerhet som råder görs i dagsläget ingen reglering av skatteintäkterna i budgetförutsättningarna. När de samlade effekterna av covid-19 blir tydligare kan det uppstå behov av att justera budgeten med hänsyn till förändrade skatteprognoser och påverkan på kommunens verksamheter, säger Henrik Weimarsson.

SKR kommer att återkomma med en reviderad prognos i slutet av augusti som blir betydelsefull både för 2020 som för 2021 års budgetförutsättningar. Lunds kommuns totala skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive utjämning uppgår till drygt 7 miljarder kronor för 2021.

I SKR:s ekonomirapport för våren 2020 som publicerades idag trycker SKR på behov av fler åtgärder från regeringens sida för att minska pandemins effekter på kommuner och regioner. Bland annat att öka de generella statsbidragen till kommunsektorn med ytterligare 8 miljarder kronor för 2021, garantera kommuner och regioner full kostnadstäckning för hälso- och sjukvårdskostnader till följd av pandemin samt förstärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Ta del av hela SKR:s ekonomirapport här: https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html