Rapport om våldsbejakande extremism

3 September, 2020

Personer med våldsbejakande tendenser är ytterst få i Lunds kommun. Det visar den rapport om våldsbejakande extremism som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen. Nu ska den handlingsplan som beslutades 2016 aktualiseras.

Lunds kommun har sedan år 2016 en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som beskriver hur läget ser ut i kommen. Handlingsplanen beskriver också hur arbetet som görs i kommunen ser ut. En rapport har nu tagits fram som gäller åren 2017–2019. I den framgår att antal ärenden som rör personer med våldsbejakande tendenser är ytterst få i Lund. De senaste åren har dock en den högerextremistiska vitmaktmiljöns närvaro i Lund ökat något.

Lunds kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism antogs i kommunstyrelsen i februari 2016 och är i behov av uppdatering då lägesbilden och målgrupperna förändrats. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna den rapport för åren 2017–2019 som har tagits fram och att ge kommunkontoret i uppdrag att aktualisera handlingsplanen från 2016.

– Extremism av olika slag hör inte hemma i Lunds kommun. Att vi i bred enighet aktualiserar handlingsplanen är viktigt för att vi aldrig ska tumma på Lundabornas frihet säger, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

– Arbetet mot våldsbejakande extremism måste ständigt aktualiseras. Det är bra att det finns en bred uppslutning bakom dessa oerhört viktiga frågor i Lunds kommun, både inom politiken men också i samhället i stort, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Sedan flera år finns en god och upparbetad samverkan mellan kommunen, lokalpolisområde Lund och Säkerhetspolisen när det gäller dessa frågor. Lunds kommun och lokalpolisområde Lund omvärldsbevakar, deltar i andras utbildningar, arrangerar egna utbildningar, sprider information till berörda aktörer inom det geografiska området och samverkar med Center för våldsbejakande extremism.

– Vi följer den lokala, nationella och internationella utvecklingen löpande för att tillsammans kunna agera om något händer, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Rapport om arbetet mot våldsbejakande extremism i Lunds kommun