Planprisets silver till Västerbro

10 March, 2020

En av Sveriges mest intressanta stadsplaneringar bedrivs i Lund. Kommunen har vunnit en delad andraplats i Planpriset 2019 för arbetet med Västerbro, industriområdet som ska omvandlas till ny centrumnära stadsdel. Lund uppmärksammas bland annat för sin långsiktiga planering, samt att kommunen håller i taktpinnen trots att man inte äger marken.

Visionsbild för Västerbro

Det nuvarande industri- och verksamhetsområdet ska på sikt omvandlas till en centrumnära stadsdel med 3 900 nya bostäder, arbetsplatser och service. En del av det gamla bevaras och får sällskap av nytt i en modern och hållbar stadsdel. Det nya huvudstråket Västra Esplanaden ger plats för cykel, gång och kollektivtrafik längs den sträcka där det en gång gick tågtrafik mellan Lund och Bjärred.

– Mycket glädjande! Arbetet med Västerbro har sedan starten med  den fördjupade översiktsplanen skett i dialog med fastighetsägarna. Det stora antalet fastighetsägare, 25 stycken, är en unik förutsättning för omvandlingen och Lunds placering visar tydligt att samarbete är rätt väg att gå, säger Klas Svanberg (m), ordförande i byggnadsnämnden.

– En hedrande andraplacering är ett fint kvitto på att Lunds kommun arbetar innovativt och proaktivt med stadsplanering. Lund är en av Sveriges attraktivaste städer och därför måste vi växa hållbart. Genom omvandlingen av Västerbro gör vi plats för fler, säger stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin.

Det är Sveriges Arkitekter som varje år delar ut planpriset till en kommun ”för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”. En kommuns planarbete handlar om att planera och besluta hur kvarter, stadsdelar, tätorter eller hela kommunen ska användas och utformas.

Lunds kommun delar andraplaceringen med Boden och Kristianstad. Vinnaren av Planpriset 2019 är Fokus Skärholmen.

Motiveringen i sin helhet:

”I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser. Dess roll har varit att samla önskemålen hos många olika fastighetsägare och förena dem till en, gemensam, vision som ska rimma med målen i översiktsplanen.

Projektet visar att kommuner med hjälp av långsiktigt planeringsarbete kan hålla i taktpinnen utan markinnehav som maktmedel. Lunds kommun har primärt använt tre verktyg för att stödja utvecklingen: Västerbroprogrammet, en kommunikationsplan och den så kallade Västerbropengen. Den sistnämnda syftar till att infria den gemensamma målbilden som mejslats fram av de inblandade aktörerna.

Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.”