Planering för Lunds kommuns framtida avloppsrening fortsätter

21 September, 2020

Sedan 2016 pågår det ett utredningsarbete gällande den framtida avloppsreningen i Skåne. Kommunalförbundet VA SYD, som Lunds kommun tillsammans med Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö är en medlemskommun i, har i uppdrag att säkra hanteringen av medlemskommunernas vatten och avlopp.

Flera av dagens avloppsreningsverk är gamla och kräver stora investeringar i framtiden. Lunds kommunfullmäktige har 2016 därför sagt ja till att delta i VA Syds utredning om framtidens avloppsrening.

Lunds kommun renar idag större delen av sitt avloppsvatten på Källby reningsverk vid Höje å. Utredningen som pågår nu tittar på två alternativa framtida lösningar: att uppgradera avloppsreningsverket i Källby eller att ingå i en regional lösning som innebär att Lunds kommuns avloppsvatten överförs och renas på ett utbyggt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Stora investeringskostnader

I våras presenterade VA SYD en rapport som visar kostnader för dessa två alternativ. Kostnaderna som presenteras beräknas på byggandet av helt nya reningsverk med högre standard än dagens. Beräkningarna tar höjd för ett helt övertäckt avloppsreningsverk i Källby med högre reningskrav, till exempel möjlighet till att rena läkemedel, något som inte görs där idag. Båda alternativen handlar om miljardbelopp – 2,4 miljarder att investera i Sjölundaverket och 1,8 miljarder att riva och bygga ett nytt uppgraderat Källbyverk. VA SYD ser Sjölundalösningen som huvudalternativ och vill få svar från medlemskommunerna i januari 2021 om en fortsatt planering för detta alternativ.

Lunds kommun utreder

Som en del i kommunens beredningsarbete och prövningen av den nya regionala lösningen har Lunds kommun beställt en extern konsultgranskning. Syftet var att utreda om vi har tillräckliga underlag för vårt kommande beslut i januari 2021. Konsulterna har även tittat på den faktiska kostnaden att uppgradera det befintliga Källbyverket – utan att riva och bygga nytt. Konsulterna har gjort en bedömning av VA SYD:s underlag och i sin rapport visat på att Källby avloppsreningsverk kan uppgraderas till en avsevärd lägre kostnad än den som VA SYD pekar på i sin rapport. Rapporten konstaterar att det inte är aktuellt med rivning och nybyggnation, utan det som behövs är en uppgradering. Kostnaden för uppgraderingen, enligt konsulterna, är 400 miljoner kronor.

Fortsatt utredningsarbete

Innan Lunds kommun fattar beslut om ett fortsatt deltagande i planeringen för den regionala lösningen i Sjölunda avloppsreningsverk behöver utredningen fördjupas gällande båda alternativen.

Källby och sydvästra Lund är utpekade i översiktsplanen som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lund, med en ny tågstation, en blandad stad och gröna områden för idrott och rekreation.

Det som behöver utredas vidare är bland annat effekterna för Höje å och Källbyområdet. Hur påverkas området och dess framtida utbyggnad om avloppsreningsverket finns kvar där, alternativt – hur blir det utan ett avloppsreningsverk? Även tillståndsnivån behöver säkras.

Den externa konsultgranskningen har presenterats för Lunds kommuns beslutsfattare. Förslaget för nästa steg är en fördjupad utredning som tittar vidare på kostnaderna och effekterna för Källbyområdet. Det slutgiltiga beslutet om Lunds framtida avloppsrening kommer fattas av Lunds kommunfullmäktige.

Vatten och avlopp