Överenskommelse om klimatkontrakt markerar starten för stärkt samarbete med Viable Cities

23 April, 2020

Lunds kommun har tidigare beviljats medel från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för projektet Klimatneutrala Lund 2030. Nu förstärks samarbetet med Viable Cities genom att ingå en avsiktsförklaring om ett klimatkontrakt. Därmed tar Lunds kommun sikte på att delta i en ny europeisk satsning om 100 klimatneutrala städer.

Sommaren 2019 beviljades Lunds kommun, som en av nio kommuner, medel från Viable Cities – ett strategiskt innovationsprogram som ska snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030. Nu tar Viable Cities ytterligare ett steg i samarbetet med kommunerna genom att skriva på en avsiktsförklaring, det vill säga en överenskommelse, om ett klimatkontrakt. Överenskommelsen innebär att vi vill gå före i klimatomställningen och är också en del i arbetet med att förbereda för en större ansökan om medel från EU-programmet Horisont Europa, med uppdrag om 100 klimatneutrala städer.

Torsdagen den 23 april samlades kommunernas politiska ledningar för att underteckna avsiktsförklaringen. En av dem som deltagit i arbetet med att förverkliga genomförandet av överenskommelsen är Jon Andersson, hållbarhetschef i Lunds kommun:

– Även om vi har kommit långt i klimatarbetet så har vi en utmaning framåt för att nå våra klimatmål, något som bland annat framgick av Lunds klimatpolitiska råds rapport som släpptes för några veckor sedan. Ett samlat grepp om finansiering för klimatomställningen från både staten och EU ger större effekt, och vi får bättre möjlighet att ta del av och dela med oss av lösningar nationellt och internationellt.

De som får ta del av den nya EU-satsningen beviljas medel som påskyndar investeringar, innovationer och andra insatser för klimatomställningen. Dessa medel fördelas till både kommunen och andra aktörer. Just samarbetet med andra aktörer var en viktig del i varför Lund beviljades medel av Viable Cities för Klimatneutrala Lund 2030. Olga Kordas är programchef för Viable Cities:

– Lunds kommun har visat prov på ett ambitiöst klimatarbete och är en av de svenska kommuner som har kommit längst i sitt arbete mot klimatneutralitet. Det finns goda möjligheter för Lund att även bli en europeisk föregångskommun, något vi vill stötta inom ramen för Viable Cities uppdrag om att skynda på omställningen till klimatneutrala städer 2030.

Nästa steg i arbetet med klimatkontraktet blir att samla aktörer i Lund, som tillsammans med kommunen vill bidra till att kontraktet fylls med innehåll. Det kan handla om innovationer, investeringar eller andra insatser som bidrar till att Lund blir klimatneutralt 2030.


Avsiktsförklaring Viable Cities Dagens högnivåmöte med Viable Cities skedde digitalt. Här visar samtliga parter upp sina påskrivna avsiktsförklaringar.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med syfte att snabba på omställningen till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Genom nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle ska Viable Cities fungera som en katalysator som mobiliserar för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra nationella miljö- och klimatmål, samt våra internationella åtaganden kopplat till Agenda 2030 och Parisavtalet.

Programmets tidsram är 2017–2030 och genomförs i en samlad satsning från Energimyndigheten, Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.