Nytt grönprogram till glädje för Lunds invånare, djur och natur

20 February, 2020

Lunds kommuns nya grönprogram tar ett helhetsgrepp kring grönskan i Lund. Programmet bidrar till lundabornas välbefinnande genom att skapa bättre möjligheter för biologisk mångfald, främjar folkhälsan och är en viktig del i hållbar samhällsplanering.

Det nya grönprogrammet antogs av kommunfullmäktiga den 30 januari 2020 och bidrar till hållbar utveckling för både invånare, natur och hur staden planeras.

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi människor är beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald, exempelvis växter som renar luft och bin som pollinerar grödor för att producera mat. En viktig del i grönprogrammet är därför att bibehålla och stärka livskraftiga miljöer och den gröna infrastrukturen. På så vis kan arter överleva och våra ekosystem kan fortsätta att leverera de livsviktiga tjänster som vi alla behöver.

Grönska i samhällsplaneringen

Lunds invånarantal ökar stadigt och det finns därför ett behov av ny mark för bostäder och verksamheter. Samtidigt behöver vi bevara den högklassiga åkermark som ligger i kommunen. Fokus för ny bebyggelse ligger därför på förtätning. Grönprogrammets har som målsättning att vi ska arbeta för en varierad grön stads- och tätortsmiljö, där grå förtätning som nya byggnader kompletteras med gröna ytor som parker och gröna stråk.

Grönprogrammet verkar också för ett rikt kulturlandskap och en levande landsbygd. Exempelvis mer sammanhängande gröna stråk som är till glädje för både människors rekreation och Lunds biologiska mångfald.   

Folkhälsa och grönska går hand i hand

Att erbjuda lundaborna upplevelserika miljöer som lockar till promenader, lek och återhämtning är viktigt för att främja folkhälsan och grönprogrammet rekommenderar bland annat att alla stadsdelar ska ha en stadsdelspark. De grönskande, offentliga rummen ska vara så tillgängliga som möjligt och anpassade efter olika behov. Närheten till utemiljöer är också viktig för barn där bland annat lekplatser, parker och skolors utemiljöer bidrar till barn och unga i Lund får tillgång till grönska och vardagsrörlighet.

Related information