Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

25 August, 2020

I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, har vi en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018.

LundaEko II är Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling med målsättningar inom åtta olika områden för miljö och klimat. Det övergripande klimatmålet är att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Ny statistik visar att vi redan 2018 hade nått målen om en 50-procentig utsläppsminskning:

– Det här är ett kvitto på att kommunens målmedvetna arbete och invånarnas engagemang för klimatet gett önskat resultat. Men vi nöjer oss inte här, utan fortsätter att arbeta för att nå våra andra högt ställda klimatmål, i ett nära samarbete med näringslivet och Lundaborna, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

Störst minskning inom produktion av el och värme

Till stor del beror minskningen på ett aktivt arbete för att fasa ut användningen av fossila bränslen vid produktion av el och värme. Utsläppen från transportsektorn har också minskat, i snitt med tre procent per år sedan 2010, framför allt från personbilar och kollektivtrafik. Trots minskningen står nu transporterna för hälften av utsläppen av växthusgaser. Jon Andersson är hållbarhetschef i Lunds kommun:

– Ska vi nå vårt mål om att minska utsläppen 80 procent till 2030 behöver utsläppsminskningen från transporter gå betydligt snabbare. Lunds klimatpolitiska råds rapport för 2020 hade fokus på transporter med flera förslag på hur det ska gå till. Den blir ett värdefullt stöd i vårt fortsatta arbete.

Om mätningen

Utsläppen mäts i absoluta tal. Den kraftiga minskningen av utsläpp har uppnåtts samtidigt som antalet invånare ökat med 35 267 personer under perioden 1990–2018.

Graf Lunds klimatmål

(Notera att statistiken inte täcker utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av produktion av varor och tjänster utanför kommunens gränser som konsumeras av Lunds invånare.)