Nu är vi nära 100-procentsmålet för fossilbränslefria tjänstefordon!

19 May, 2020

Vid årsskiftet ska samtliga tjänstefordon i Lunds kommun vara fossilbränslefria – ett mål som vi nu är mycket nära att nå!

Det har varit en lång ”resa” – redan 2010 fattade kommunstyrelsen det viktiga beslutet att kommunen som organisation ska vara fossilfri senast vid utgången av 2020. Men till skillnad mot exempelvis el och energi, där kommunen blev fossilbränslefri redan 2013, tog det lång tid innan det började röra på sig på fordonssidan.

Ungefär halvvägs mot målet, 2015, visade det sig rent av att tvärtemot politikernas förhoppningar, ökade de interna transporterna, utsläppen blev större och fordonskostnaderna stack iväg. En bidragande orsak till utvecklingen var att det saknades en funktion som hade överblick och ett övergripande ansvar för hela kommunens tjänsteresor.

Mobilitetsprojektet arbetar för att förbättra kommunens fordonsflotta

Denna utmaning landade hos Mobilitetsprojektet, som startade i november 2016. Mobilitetsprojektets uppdrag och mål har varit att optimera kommunens fordonsflotta och centralisera fordonshanteringen till en ny enhet med ansvar både för fossilfriheten och för att fordonen används på ett effektivt och ekonomiskt sätt. 

Förutom att byta ut fossila bränslen mot el, biogas och HVO har projektet framförallt skapat lösningar för att kunna dela fordon mellan förvaltningar, med syfte att minska fordonsflottan och se till att de fordon som finns används fullt ut. Projektet har även sett över kommunens tjänstecyklar, skapat möjligheter för laddning av elfordon samt tagit fram ett nytt internt leasingsystem och nya betalningsmodeller kopplat till fordonspooler där flera verksamheter kan utnyttja resurserna tillsammans. Till poolerna kopplas digitala körjournaler och ett nytt bokningssystem, som ger användaren alternativ till den tänkta bilresan, exempelvis att cykla eller resa kollektivt, för i slutändan handlar det inte bara om att ge rätt förutsättningar utan även om att enskilda medarbetare måste bidra till omställningen genom aktiva val.

– Den viktigaste lärdomen som jag tar med mig från de här fyra åren är att förändringsprocesser tar tid på alla plan. Men det går att förändra och det är viktigt att komma ihåg!

Både ekonomiska och miljömässiga förbättringar

Förutom en minskad miljöpåverkan handlar omställningen även om pengar. Den förväntade besparingen före projektet var ca 7 miljoner kronor per år, och redan för 2019 var kommunens totala fordonskostnad ungefär 8 miljoner kronor lägre än den skulle ha varit utan projektets insatser.

I projektets slutrapport framgår att fossilfriheten i dag ligger på 97 procent. Det innebär att av de 445 fordon som Mobilitetsservice har hand om, återstår det nu bara att byta ut 14 bilar. Av dessa drivs en med bensin och 13 med diesel.

– Mobilitetsservice kommer att hinna se till att fordonen byts ut innan årets slut. Projektet skulle egentligen fortsätta hela 2020 ut, men eftersom färdigställandet av organisationen, rutiner och roller gått snabbare än förväntat så avslutade vi projektet i förtid i april, konstaterar projektledaren Thea Ohlander Arfwidsson.

Hur kommer det då att se ut om fem år?

– Om fem år … jag vill nog säga tre år! Mobilitetsservice har då sett till att kommunens fordonsflotta är helt optimerad och erbjuder mobilitet som tjänst till alla kommunens medarbetare på ett framgångsrikt sätt. Fortfarande fossilfritt förstås! säger Thea Ohlander Arfwidsson.

– Troligtvis sitter vi som spindeln i nätet kring ett brett erbjudande av hållbara tjänsteresor och hela fordonsflottan är mer effektiv och behovsanpassad. Jag tror också att cykeln har fått en ännu starkare roll som vårt främsta transportmedel inom kommunen, säger Åse Dannestam, som nu tagit över stafettpinnen att driva mobilitetsfrågorna i Lunds kommun.

Vad kan du göra?

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att främja hållbara resvanor. Du kan prova elcykel under tre veckor eller använda resejämföraren för att reda på vilka effekter dina resvanor har på plånboken, hälsan och klimatet. Din arbetsplats kan också anmäla er till tävlingen cykelvänlig arbetsplats. 

Prova nya resvanor

Resejämföraren

Cykelvänlig arbetsplats