Nöjda invånare i Lund

21 December, 2020

Lundaborna är fortsatt nöjda med Lunds kommun som plats att bo och leva i. Det visar resultat från Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som genomförts under hösten.

Helhetsbetyget för Lunds kommun att bo och leva i landar på 71 på en hundragradig skala. Det är samma resultat som 2018 när undersökningen senast genomfördes. 65 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

– Ännu ett starkt resultat för Lunds kommun är att lundaborna är nöjda med Lund och många rekommenderar sina vänner och bekanta att flytta till Lund. Av de 100 kommunerna som deltog i SCB:s medborgarundersökning är lundaborna mer nöjda än genomsnittet, det är ett starkt besked men vi är inte nöjda utan Lund kan mer och bättre, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

– Resultatet är glädjande och ett kvitto på att våra invånare trivs i Lunds kommun. Vi arbetar ständigt med att förbättra den kommunala servicen, den här undersökningen är ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör. 

Lundaborna är nöjdare än genomsnittet bland de 100 deltagande kommunerna när det kommer till Lund som en plats att bo och leva i inom samtliga områden förutom Bostäder där betyget varken är högre eller lägre. Med undantag för området Kommunikationer som i år får ett högre betyg än 2018 ligger alla områden kvar på samma nivå.

Lundabornas betyg på kommunernas verksamheter är högre än genomsnittet inom samtliga områden förutom Äldreomsorgen där betyget varken är högre eller lägre. Inga förändringar i övrigt syns jämfört med 2018. Även när det kommer till inflytandet i kommunen är betyget högre än genomsnittet inom samtliga områden. Inga förändringar i övrigt syns jämfört med 2018.

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. Årets enkät skickades till 1200 Lundabor (44 procent besvarade enkäten) som fick bedöma vad de tycker om Lund utifrån tre områden; betyget på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), betyget på de kommunala verksamheterna (Nöjd-Medborgar-Index) samt betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index).

Resultat årets medborgarundersökning

Information om SCB:s medborgarundersökning