Mariamottagningens arbete ger ett bra stöd till unga i missbruksfrågor

25 June, 2020

”De är inte bara bra på det de gör, de har bra kontakter också.” Nästan alla unga som söker stöd hos Mariamottagningen i mellersta Skåne upplever att de blir lyssnade på och att deras hälsa förbättras avsevärt. Mariamottagningens verksamhet uppfattas som något mycket positivt av alla berörda aktörer. Det visar en färsk utvärdering.

Mariamottagningen i mellersta Skåne startade upp sin verksamhet i oktober 2018 och har sedan dess haft kontakt med 279 ungdomar, mestadels från Lund, Eslöv och Kävlinge, men även från Lomma, Burlöv, Hörby och Höör. Det är oftast någon i familjen som ser till att ungdomen får kontakt med Mariamottagningen (62%); därefter sjukvård och socialtjänst. Skolan står för en ganska liten andel.

– Undersökningen visar att när familjen söker är medelåldern på de unga ungefär 16 år, förklarar Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare på Mariamottagningen. När det är andra instanser som initierar kontakten så är medelåldern betydligt högre – drygt 20 år. Vi vill gärna arbeta tillsammans med exempelvis skolan för att kontakten ska etableras så tidigt som möjligt. Det gör det möjligt att ta tag i problematiken innan den blivit alltför allvarlig.

Många upplever även psykisk ohälsa

Mer än hälften av de unga har använt cannabis som primär drog, men även andelen som använt alkohol primärt är hög – främst bland kvinnorna. Ett flertal av dem som söker sig till mottagningen har inte tidigare haft kontakt med socialtjänsten eller sjukvården.

– De som har ett riskbruk av droger och alkohol upplever ofta även en psykisk ohälsa – särskilt de unga kvinnorna, förklarar Hanna Eckerbom Holmberg. I undersökningen säger 89 procent att deras hälsa blivit mycket bättre eller bättre efter kontakten med oss. Många beskriver det som att vi lyssnar utan att döma, att vi fokuserar på hur de mår och på att prata om missbrukets konsekvenser.

Fokus på samarbete

Även samarbetspartner som elevhälsoteam, socialtjänst, sjukvård och liknande är nöjda med samarbetet och det stöd som erbjuds på Mariamottagningen. De uttrycker även en önskan om att mottagningen framöver är mer synlig i kommuner och andra verksamheter.

– Vi vill gärna prioritera att utveckla samarbetet ännu mer framöver, säger Hanna Eckerbom Holmberg. Vi behöver hjälpas åt att nå fram till de unga så tidigt som möjligt och är tacksamma över att ha bra kanaler till socialtjänsten i respektive kommun när den unga personen och familjen behöver annat stöd än det Mariamottagningen kan ge.

Anhöriga till de unga beskriver att det inte är lika välkänt att det även finns stöd att få för dem – men de känner till att ungdomarna kan få stöd hos Mariamottagningen.

Läs mer om Mariamottagningen i mellersta Skåne här

Fakta om utvärderingen

Utvärderingen har gjorts med syfte att utvärdera Mariamottagningens verksamhet för att se om det finns utvecklingsområden, om mottagningen är känd hos samverkanspartner och om den tillför ett bättre stöd till målgruppen. Uppföljningsdata ur mottagningens system där ungdomar intervjuas har analyserats. I utvärderingen har ingått en enkät till ungdomar som haft kontakt med mottagningen samt fokusgrupper med föräldrar och ungdomar. Även en enkät med samverkanspartner har gjorts.