Lunds kommun stannar i fritt sök

2 December, 2020

Lunds kommun har utrett hur samverkansavtalet och fritt sök påverkar Lunds unga och vad det skulle innebära att lämna avtalet. I dag behandlades ärendet på kommunstyrelsens sammanträde.

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att utreda samverkansavtalet och fritt sök utifrån ett antal motioner och skrivelser. Den omfattande utredningen visar att:

 • Fritt sök ger Lundaungdomarna frihet att välja utbildning.
 • 10 procent av Lundaungdomarna går i andra kommuner (främst i Malmö).
 • Ungdomarnas gymnasieval styrs av olika faktorer. Program är den tyngst vägande faktorn, men även skola.
 • Elever med höga betyg väljer ofta skolor med ett högt antagningsläge.
 • Elever med ett högt meritvärde i årskurs 9 upplever större valfrihet och är mer nöjda med sitt gymnasieval.
 • Lund kan påverka situationen, men inte styra den.
 • De rådande nationella antagningsreglerna ger inte möjlighet att inom nuvarande samverkansavtal fritt sök införa en Lundagaranti.
 • En kommun kan inte begränsa mottagandet till kommunens gymnasieskolor till kommunens egna ungdomar.
 • Lund är beroende av andra kommuner både när det gäller utbyggnad och hur samverkan utformas.
 • Om Lund går ur fritt sök och övriga kommuner stannar kvar får Lund en överkapacitet. Risken är högst på ”mindre populära” program och skolor.
 • En ökad regional planering kring gymnasieutbudet ger förutsättningar för en långsiktig lösning.

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att uppmana Skånes kommuner att planera för ett samlat gymnasieutbud för att möta efterfrågan. Kommunstyrelsen beslutade också att i samband med uppmaningen anföra en tydlig förväntan från Lunds kommuns sida om att skyndsamt inleda ett samlat utvecklingsarbete av gymnasiesamverkan utifrån följande punkter:

 • Att förbättra transparensen, tydligheten och långsiktigheten avseende fördelningen av kostnader och ansvar för gymnasieskolan i hela Skåne.
 • Att få på plats delregionala samarbeten avseende planeringen och styrningen av gymnasieskolan med utgångspunkt i gymnasieorterna samt de till gymnasieorterna närliggande kommunerna och fristående gymnasieskolorna.
 • Att undersöka hur man kan möjliggöra en rimlig tillgång till gymnasieutbudet i hemkommunen för ungdomar hemmahörande i gymnasiekommunen.
 • Att undersöka och initiera ett systematiskt arbete för att tillsammans med Skolinspektionen arbeta för att motverka betygsinflation och säkerställa en likvärdig betygssättning i Skånes grundskolor.

Lunds kommun stannar därmed kvar i samverkansavtalet och fritt sök.

Läs mer om val och antagning till gymnasieskolan

FAKTA: Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne

Avtalet är tecknat mellan samtliga kommuner och gymnasieförbund i Skåne, samt Sölvesborg, Karlshamn, Olofström och Ronneby i Blekinge.

Syftet med samverkansavtalet är att sökande elever till årskurs 1 på gymnasiet ska ges möjlighet att få sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.

Eleverna ska också fritt få välja mellan de program som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna i första hand enligt gällande lagstiftning.

Avtalet gäller tills vidare med 18 månaders uppsägningstid med 1 januari som sista uppsägningsdatum varje år.