Lunds kommun och Agenda 2030 – nu har vi en policy för hållbar utveckling

18 September, 2020

Den 27 augusti antog kommunfullmäktige en ny policy för Lunds kommun som ska vara vägledande i vårt lokala arbete med Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Lunds kommuns nya policy för hållbar utveckling visar hur vi förhåller oss till Agenda 2030 på lokal nivå och ska hålla samman vårt arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Policyn säger bland annat att:

  • Lunds kommun är ledande inom hållbar utveckling
  • Kommunkoncernen samverkar aktivt med andra offentliga aktörer, lärosäten, näringslivet och civilsamhället för att utveckla det hållbara samhället.
  • Kommunkoncernen arbetar transparent och kommunicerar såväl internt som externt för att engagera medborgare och medarbetare i Lunds kommun.

Hållbar utveckling i Lunds kommun

Arbetet för hållbar utveckling i Lunds kommun utgår ifrån Brundtlandkommissionens definition att:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Lunds kommun antog nyligen sitt första program för social hållbarhet. Tillsammans med LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, utgör detta program underlaget för hur vi konkret ska uppfylla policyn för hållbar utveckling samt andra krav inom hållbarhetsområdet.

Läs policyn i sin helhet