Lunds kommun mot större ekonomiskt resultat än budgeterat

19 October, 2020

När delårsrapporten per den 31 augusti presenterades för kommunstyrelsen kunde det konstateras att Lunds kommun gör en ekonomisk prognos för helåret med ett avsevärt högre resultat än vad som budgeterats. Förskjuten konjunkturförsämring och ökade statsbidrag på grund av corona är de huvudsakliga skälen till det högre resultatet.

Delårsrapporten visar tydligt att corona påverkar Lunds kommun. Ökade kostnader för verksamheter, intensifierat arbete med IT och digitalisering samt stora kommunikationsinsatser med anledning av pandemin är några av konsekvenserna. Sammantaget medför pandemin många osäkerhetsfaktorer i den ekonomiska planeringen.

Prognos pekar på högre resultat 2020

I delårsrapporten framgår att det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 348 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet beror främst på att skatteintäkterna inte har minskat i den befarade omfattningen, samtidigt som kommunen har fått statliga medel för hanteringen av följderna kopplade till corona.

– Vi ser att den förväntade konjunkturförsämringen som skulle komma under 2020 har skjutits fram i tiden. På grund av corona har vi fått ökade statsbidrag, och den senaste skatteprognosen visar inte heller tecken på att skatteunderlaget minskar i den omfattning som tidigare prognoser gett sken av. Samtidigt lever vi en väldigt osäker tid. Det är inte osannolikt att de närmsta prognoserna kommer att variera – uppåt såväl som neråt, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Nämndernas resultat inom ramarna

Delårsrapporten visar att kommunens nämnder, med justering för kostnader till följd av corona, håller sig inom de ramar som kommunfullmäktige har beslutat om. På grund av pandemin har flera av kommunens verksamheter inte kunnat göra allt som planerats, vilket i sin tur också genererar lägre kostnader för verksamheterna.

– Lunds kommuns ekonomi är i grunden stark. Vi har ett budgeterat resultat på 142 miljoner kronor för 2020, och det är viktigt att ha för att kunna finansiera investeringar utan att låneskulden slår i taket och för att hantera oförutsedda händelser. Det viktiga är att vi framåt tittar på ekonomin exklusive kostnader för corona för att se hur vi står oss. Våra långsiktiga utmaningar där ”färre ska försörja fler” kvarstår, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Färre anställda i kommunen

Den 31 juli var 10 558 personer anställda jämfört 10 639 året innan. Det är främst inom barn- och skolnämnden och socialnämnden som antalet anställda minskar. Inom socialnämnden är det framförallt antalet anställda inom flyktingverksamheten som minskat, och inom barn- och skolnämnden förklaras minskningen med att antalet barn inom förskola och fritidshem är färre.

Investeringar

Helårsprognosen för investeringar uppgår till 830 miljoner kronor, vilket är 170 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2020. Bland projekten kan Hedda Anderssongymnasiet, gymnasieskolan Vipan, Ridhus Ladugårdmarken och projekt Stadshallen nämnas. Avvikelsen kan framförallt hänföras till att projekten förskjutits tidsmässigt och att investeringskostnaderna då uppkommer senare än planerat. Dock förväntas inte projekten bli dyrare, utan den totala investeringsutgiften förväntas bli oförändrad.

Budget och flerårsplan

Årsredovisning