Lunds kommun ligger stabilt i rankning om företagsklimat

23 September, 2020

Lunds kommuns företagare ger kommunen både ris och ros när det gäller företagsklimatet. Det framkommer av Svenskt Näringslivs kommunrankning ”Lokalt företagsklimat”, som presenterades i dag. Lunds kommun placerar sig på plats 124 i kommunrankningen, det vill säga på exakt samma plats som i fjol.

Lund c Det ska vara lätt att göra rätt när man vill starta, driva och utveckla företag i Lunds kommun. Med ett gott företagsklimat skapas fler och växande företag. Den årliga rankningen gällande företagsklimatet visar att arbetet i Lunds kommun fortsätter att utvecklas. Kommunen behåller sin placering från i fjol, då vi klättrade 18 placeringar.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning och rankning har uppdaterats i år. Syftet med rankningen är att låta företagare ge sin bild av hur de tycker att företagsklimatet i den egna kommunen är. Vilka frågor som är mest relevanta förändras över tid. Den uppdatering som har gjorts innebär att enkäten och rankningen riktas tydligare mot områden som kommunen kan påverka. Områden som kommunen förbättrar sig inom handlar bland annat om kommunens service, bemötande till företag och tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Bland de statistiska faktorerna finns en försämring när det gäller andel Lundabor i arbete och öppet arbetslösa, som kan förklaras av rådande pandemi. Delfaktorer som utvecklas i positiv riktning är bland annat andelen anställda i utländska bolag, marknadsförsörjningen och den kommunala ekonomin. Faktorn marknadsförsörjning kan ses som ett mått på det lokala näringslivets vitalitet och omfattning. Om en kommun har låg marknadsförsörjning kan det leda till att förutsättningarna för entreprenörskap och nyföretagande försämras.

För att förbättra företagsklimatet föreslår företagen att kommunen framförallt ska prioritera en ökad dialog med kommunens beslutsfattare, bättre förståelse för företagande hos tjänstemän och politiker samt arbete mot att minska brottslighet och ökad trygghet.

– Vi är på rätt väg genom att vi har satt stärkt företagsklimat och trygghetsskapande åtgärder högst på agendan, men det finns fortfarande mycket som behöver göras i vår organisation för att förbättra servicen gentemot företagen, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsen ordförande i Lunds kommun.

Under coronapandemin har kommunen vidtagit en rad krisåtgärder för att rädda arbetstillfällen och stötta kommunens näringsidkare. Lunds kommun arbetar samordnat och strategiskt med företagsklimatfrågan. Det sker till exempel med frågor om bemötande och service genom Företagslotsen, som fungerar som en väg in till kommunen. Under hösten kommer Lunds kommuns satsning på att ha en ökad och nära dialog med företag i hela Lunds kommun att fortsätta.

– Det är av största vikt för utvecklingen av Lund att vi som kommun är med och skapar ett gott klimat för våra företag. Vårt fokus är att alla som vill starta, driva och utveckla företag i Lund ska ha bra förutsättningar och det arbetar vi hårt för att uppnå. Ett gott företagsklimat är avgörande för att kunna vara en attraktiv kommun, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv gör årligen en kommunrankning av företagsklimatet. I 2020 års enkät har 32 897 företagare i Sverige tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Områden som betygssätts är kommunernas service och myndighetsutövning till företag, attityder och förutsättningar till företagande samt brottslighet mot företagande.

Till rankningen om företagsklimat 2020

Mer information om företagande och näringsliv i Lunds kommun

Lunds kommuns företagslots