Kvarteret Galten ger fler bostäder och mer folkliv i stadskärnan

24 June, 2020

130 nya bostäder, kontor, butiker och plats för film och evenemang kan ge nytt liv åt kvarteret Galten i centrala Lund. Under tisdagen beslutade byggnadsnämnden att planförslaget för kvarteret är redo för samråd.

Kvarteret Galtens innergård med ett stort träd (en platan) i mitten. Visionsbild för innergården i kvarteret Galten. Arkitekt: Marge Arkitekter, bild: TMRW

Kvarteret Galten vid Mårtenstorget och Bankgatan har nu kommit ett steg närmare att byggas om. Det detaljplaneförslag som nu ska samrådas innehåller framför allt bostäder, kontor och lokaler för butiker, restaurang och kultur. Men även skolan som finns i kvarteret påverkas och busstation vid Bankgatan får en ny utformning om förslaget förverkligas.

Detaljplaneförslaget utgår från det planprogram och ett parallellt uppdrag som tidigare har behandlats av byggnadsnämnden, men en del ändringar har gjorts över tid. En restaurang som fanns med i det högsta huset i tidigare skisser är till exempel inte längre aktuell, enligt förslaget kommer det bli ett bostadshus i nio fulla våningar, med verksamheter i bottenplan. Placeringen av huset längst söderut på Bankgatan har också justerats.

Utvecklingen av kvarteret blir ett sätt att åter sluta kvarteret efter rivningen som gjordes under 1960-talet då man planerade för mer biltrafik genom stadskärnan. Strukturen bygger vidare på Lunds traditionella mönster med tydliga gård- och gaturum. Större lokaler kan i norr vända sig direkt mot Mårtenstorget och i söder mot Bankgatan och busshållplatsen. Det högsta huset ”Carlsson” kommer att vända sig mot Mårtenstorget och Lunds handelsstråk i nordväst. En möjlig biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

Förslaget är unikt på så sätt att det mitt i kvarteret blir en mindre torgyta som kommer att vara så kallad allmän platsmark, ägd av Lunds kommun. Den stora platan som redan finns på platsen ska bevaras och bidrar till en lummig samlingsplats, naturlig för uteservering.  

Det kommer att vara möjligt att röra sig genom kvarteret, precis som idag. Att man blandar bostäder med kontor och verksamheter som har öppet vid olika tidpunkter på dagen kommer också ge ett kvarter med folkliv dygnet runt och hela veckan. 

Det underjordiska parkeringsgaraget i två våningar ska främst ha allmänna parkeringsplatser som kommer ersätta många av de platser som idag finns på Mårtenstorget. På så sätt frigörs torget från bilar och det blir möjligt att utveckla torget i en ny riktning. Infart till det nya parkeringsgaraget kommer att vara från Bankgatan.

Kvarteret Galten har en lång historia som handelskvarter och i planarbetet har man gjort ett grundligt arbete för att undersöka vilka delar som är värda att bevara. Det har landat i att exempelvis TePe-huset bevaras till stora delar men vid en kommande restaurering skapas en bredare öppning mot torget för att bjuda in till mötesplatsen. Kvarterets äldre historia, nära kopplad till hela stadens historia, kommer att kartläggas ytterligare i en arkeologisk utgrävning. Det blir förmodligen en av norra Europas största stadsutgrävningar som förväntas väcka intresse även internationellt.

Samrådet för kvarteret Galten kommer preliminärt att starta den 19 augusti och då har de som bor vid kvarteret, lundabor och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Formerna för samrådet är inte bestämda ännu, all information om samrådet kommer att finnas här på lund.se.