Kommunen klättrar i ranking över företagsklimatet

27 May, 2020

Lunds kommun klättrar hela 21 placeringar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) undersökning av företagsklimatet, Insikt, som nyligen presenterades. Dessutom anser företagare att kommunens service blivit bättre. Det framkommer av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat” som presenterades igår, där det lokala näringslivet har fått svara på vad de tycker om företagsklimatet i Lund.

Jämfört med föregående år är företagen mer nöjda med kommunens myndighetsutövning. Kommunen erhöll ett kundnöjdhetsindex på NKI 75 och klättrade 21 placeringar till plats 71 i landet. En av anledningarna är att myndighetsområdet serveringstillstånd (alkohol) uppnår all-time-high-betyg för Lund med ett kundnöjdhetsindex (NKI) på 87. Myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd tappar något, dock från ett högt utgångsläge. Bygglov har fortsatt lägre kundnöjdhet, vilket även är en tendens nationellt sett. Det visar SKR:s företagsklimatunderökning Insikt för helåret 2019.

I resultatet från enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv släppte igår framkommer ett par utvecklingsområden. Exempelvis föreslår företagen att arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten förstärks samt att man har en utökad dialog med kommunen.

– Fler jobb och fler företag är grunden i all välfärd. Därför är det oerhört glädjande att företagsklimatet nu förbättras och att hårt arbete ger resultat. Nu är det viktigt att vi inte tappar fart, utan tvärtom växlar upp vårt arbete ytterligare, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi hoppas att vår satsning på 100 företagsbesök samt kommande politikerfika ska svara mot företagens önskemål om ökad dialog. Under rådande coronapandemi är det än mer angeläget att löpande ha en nära dialog med våra företag, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet blev fortsatt bättre. Stärkt företagsklimat är även ett prioriterat område för kommunstyrelsen att arbeta med efter ett politiskt beslut.

Information om undersökningen Lokalt företagsklimat på Svenskt Näringslivs webbplats

Information om undersökningen Insikt på SKR:s webbplats

Fakta

Lunds kommun medverkar sedan år 2014 i den nationella företagsklimatundersökningen Insikt, som samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Företag som varit i kontakt med kommunen inom sex myndighetsområden får tycka till om kommunens service. Det gäller myndighetsområdena bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö/hälsa, serveringstillstånd och brandtillsyn. De flesta kommuner i landet medverkar i undersökningen. I år var det 188 stycken samt 17 gemensamma förvaltningar/förbund. NKI-värdet är ett av Lunds kommuns kommunfullmäktiges mål/indikatorer.

Skala

Mycket högt betyg = NKI 80 eller högre

Högt betyg = NKI 70–79

Godkänt betyg = NKI 62–69

Lågt betyg = NKI 50–61

Mycket lågt betyg = NKI 50 eller lägre