Klostergårdens station blir entré till idrott och rekreation

24 June, 2020

I området vid Källby och Klostergården bygger Trafikverket fyrspår mellan Malmö och Lund. Nu är det också dags för byggstart för den nya stationen vid Klostergården. Stationen ska bli en central del i Klostergårdens och Källbys utveckling och binda samman området med resten av Lund.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort. Klostergårdens station ska bli en central del i områdets utveckling och nya bostäder, service och kontor ska skapas i närheten. Den nya järnvägsstationen beräknas vara färdigbyggd i december 2023.

Bild på Pågatåg vid Klostergården som kommer in i Lund söderifrån.

– Lunds kommun ska växa genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen och genom att hushålla med mark- och naturresurser. Stationen kommer att bli en entré till fritidsliv med idrott och rekreation samt skapar möjligheter att ta pågatåget från norra Lund, Stångby eller Gunnesbo till Klostergården. För Klostergården innebär stationen ett stort lyft med högklassig kollektivtrafik och öppnar upp nya pendlingsmöjligheter, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Fokus har länge legat på tillväxt i nordöst och nu har turen kommit till de sydvästra delarna av Lund, som även de ska växa på ett hållbart sätt. Området sträcker sig över cirka 400 hektar, från Värpinge by i väster till Sankt Lars i öster. Höje å, som till stora delar även utgör kommungräns, avgränsar området i söder. I norr avgränsas det av Stattenavägen och Trollebergsvägen. Som friluftsområde är Höjeådalen unikt då det är lätt att nå från Lunds tätort. Lunds kommun arbetar i dag för att göra Höjeådalen vid Källby till naturreservat.

Utifrån stationen ska en blandad stad byggas. Området ska kopplas ihop och ett aktivitetsstråk ska etableras mellan Arenan och Källbybadet. Med station Klostergården på plats blir det cirka 550 meter till Höje å respektive cirka 350 meter till Höjeådalen från en regional hållplats. Sparbanken Skåne Arena, Stadion, Klostergårdens IP, korpplaner och Källbybadet ligger inom cirka 500 meter från station Klostergården.

Här finns mer information om utbyggnadsområdet i sydvästra Lund

Trygg, ljus och tillgänglig station

Den station för pågatågstrafik som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras. Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa och utrustas med bänkar och väderskydd. Det är Trafikverket som bygger stationen, och Lunds kommun är beställare och finansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runtomkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationens östra sida samt kring delar av den västra sidan uppförs bullerskydd. De två nya spåren, på sträckan Lund–Flackarp, byggs på den västra sidan om dagens spår.

Vid station Klostergården kommer fyra till sex pågatåg att stanna varje timme. Övriga pågatåg, och andra sorters tåg som till exempel Öresundståg och godståg, kommer att köra förbi både på spåret närmast perrongen och i högre hastigheter på de två inre spåren beroende på tågtyp. På sikt ska även höghastighetståg köra förbi.

Själva bygget av stationen samt tunnel för bussar, cyklister och fotgängare är beräknat att kosta 118,2 miljoner kronor.

– I det stora fyrspårsbygget mellan Malmö och Lund kan Klostergårdens station kanske betraktas som en liten byggsten, men för Trafikverket är regionala och lokala satsningar viktiga. Att vi kan gå Lunds kommun till mötes och bygga stationen när vi färdigställer fyrspåret, och på det sättet bidra till kommunens utveckling, känns väldigt bra, menar Lennart Andersson, regiondirektör Trafikverket.