​Klart för gemensam parkeringsorganisation

4 March, 2020

Lunds kommun samlar parkeringsövervakningen i en organisation från och med 1 april, enligt kommunstyrelsens beslut idag. I den nya organisationen går tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg över till LKP AB.

parkeringsrutaKommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med budgetbeslutet besluta om en samlad parkeringsorganisation hos Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP. Tekniska förvaltningen har hittills ansvarat för parkering på allmän gatumark mark, medan Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP) erbjuder parkering i p-hus och på kvartersmark.

Efter beslutet i kommunfullmäktige har parterna förhandlat fram ett avtal kring ansvarsfördelning och personalfrågor. Kommunstyrelsens beslut innebär att den nya parkeringsorganisationen får klartecken från den 1 april. 

– Lunds innerstad med handel, kultur och många arbetsplatser ska vara lätt tillgänglig även för den som inte kan cykla eller åka kollektivt. En samlad P-organisation gör det lättare att stärka den fortsatta utvecklingen av ett attraktivt centrum, säger Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens beslut den 4 mars innebär att LKP tar över ansvaret för övervakning av parkering på gator och torg, service av biljettautomater, övervakning av torghandel och loppis samt insamling av felparkerade och långtidsparkerade cyklar. Kommunstyrelsen beslutade också att utvärdering av verksamheten ska ske före 2022 års utgång.

– Nu ökar vi tydligheten mot besökarna och det blir en väg in i kommunen när man vill parkera. Detta är en lösning som kommer att innebära en bättre och mer samlad service och något som vi arbetat länge för att få till, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd och kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Tekniska förvaltningen fortsätter att ansvara för parkeringsreglering, skyltning och underhåll av gatumark. Ansvaret för olika typer av tillstånd delas: ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs även fortsättningsvis till tekniska förvaltningen, medan ansökan om tillstånd för boendeparkering på sikt kommer att överföras till LKP. Kommunstyrelsen beslutade också att utvärdering av verksamheten ska ske före 2022 års utgång.

Hur kommer lundabor och besökare att märka förändringen? Paul Myllenberg, VD för LKP:

– Den största skillnaden för medborgarna är att de endast får en kontaktyta i kommunen när det gäller parkering, det vill säga LKP. Det är vår ambition att fortsatt ge en hög servicenivå till de som parkerar. Vi vill också medverka till att utveckla en långsiktigt hållbar mobilitet i staden.