Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun genomförd

10 September, 2020

För att öka kunskapen om och stärka kommunens arbete med hedersproblematik har Lunds kommun genomfört en kartläggning av hedersproblematiken inom kommunen. Kartläggningen visar att verksamheter är engagerade och att förväntningarna på det fortsatta arbetet är höga. Problem och utmaningar är synliggjorda, samtidigt som önskemål och behov är tydliga och samstämmiga.

– Vi får aldrig acceptera att flickor och kvinnor lever i ofrihet med förtryck och våld av självutnämnda moralväktare. Samhället måste reagera och agera på samma sätt oavsett en flickas bakgrund, kultur eller religion, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

– Problematiken har synliggjorts och satts på agendan. Kartläggningen visar att det finns ett stort engagemang för frågorna och att vi med ökad kompetens har goda förutsättningar för att på ett bättre sätt upptäcka och stödja personer i en utsatt situation, säger Britt Steiner, planeringschef i Lunds kommun.

Uppdraget att genomföra kartläggningen kommer ursprungligen från kommunfullmäktige och har gjorts i två steg. Över 300 intervjuer har genomförts med bland annat skola, socialtjänst, kriscentrum och polis för att undersöka förekomsten av hedersrelaterat våld och vilka åtgärder som behövs för att förebygga och stödja personer i utsatt situation. Parallellt har en enkätundersökning riktad mot elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet gjorts.

Utifrån intervjuerna har ett antal förslag på åtgärder på både övergripande nivå och för olika verksamheter tagits fram. Till medarbetare föreslås dels fortbildningsinsatser för att öka kompetensen och förståelsen, dels att ta fram metoder och modeller för att stödja barn och unga i utsatta situationer. Frågor som rör hedersproblematik föreslås också arbetas in i ordinarie samverkansstrukturer för barn och unga för att skapa en hållbar struktur för att upptäcka om barn och unga har en utsatt situation.

Framöver kommer kartläggningen och dess resultat spridas till verksamheterna, de som medverkat och till ansvariga nämnder och styrelser.

Kartläggningen har genomförts av föreningen FreeZone Sweden.
Läs mer om FreeZone Sweden

Läs rapporten ”Det är komplicerat”, en kartläggning av hedersproblematiken i Lunds kommun

Mer information om hedersrelaterad problematik och hedersrelaterat våld