Innerstaden får en ny entré i söder

7 December, 2020

Ett stenkast från Stadsparken ligger idag en bensinmack, bilförsäljning och industrilokaler. En ny detaljplan visar hur bostäder, kafé, cykelvägar och en park kan ersätta detta och bli en välkomnande entré till innerstaden. Det idag ganska anonyma centrala kvarteret kan bli ett levande bostadsområde.

Illustartion av ny parkhus inom kvarteret MagretedalDen nya bebyggelsen kommer fläta samman den något spretiga omgivningen. Förslaget visar hur Stadsparken i väster kan kopplas ihop med den nya bebyggelsen öster om planområdet och hur nya nordsydliga gång- och cykelvägar gör att Järnåkra i söder upplevs ligga närmare den historiska stadskärnan.

Detaljplanen, som utgår från planprogrammet Söderport från 2018, innebär en förtätning med  knappt 500 nya bostadsrätter och hyreslägenheter, i hus på tre till åtta våningar. Husen längs Södra vägen föreslås bli tre slutna kvarter med mysiga privata innergårdar. Närmast den befintliga parken där det idag är parkeringshus föreslås fyra parkhus. Husens höjd kommer variera där högsta punkten är närmast Stora Södergatan. Den välbesökta hundrastgården vid Södra Esplanaden och den äldre bebyggelsen i parken bevaras och omkringliggande parkyta utökas in mellan de fyra nya parkhusen.

Förslaget läker ihop omringande kvarter och ger oss en inbjudande port till innerstaden. Samtidigt underlättar planen för Lundaborna som rör sig i området, för gående och cyklister men även för de som åker buss eller kör bil. 

Förslaget innebär att Hardebergaspåret rätas ut och leds om till att fortsätta rakt genom det planerade bostadsområdet in mot skejtparken, Söderlyckan. För att du enkelt ska kunna gena genom området får de nya kvarteren dessutom tvärgående gränder som är anpassade för gående och cyklister.

Ambitionen är att bostadsområdet ska vara så när som bilfritt. De befintliga parkeringshusen söder om parken rivs för att ge plats åt parkhusen och parkeringsplatser kommer istället byggas in i det nya kvarteret längs Tullgatan.

Planförslaget ger säkrare och bättre förutsättningar för gående och cyklister inom bostadsområdet och längs Hardebergaspåret, men säkerheten och trafikflödet förbättras även för motortrafiken runt om. Rondellen där Stora Södergatan möter Södra vägen är ett exempel men planen visar också möjligheter för ett nytt hållplatsläge för stads- och regionbussar som skapar bättre flöde där bussar idag trängs med annan motortrafik.

Från den 7 december och cirka 12 veckor fram kan Lundaborna bidra med sin kunskap om området och lämna synpunkter på planförslaget.

Här kan du läsa mer om förslaget och boka telefontid med planarkitekten.

Illustartion av ny dragning för Hardebergaspåret inom kvarteret Magretedal