Information om tvisten mellan Lunds kommun och VBA SYD AB

17 September, 2020

Lunds kommun har den 15 september 2020 gett in svaromål i det tvistemål som VBA initierat vid Lunds tingsrätt. Kommunen har i sitt svaromål motsatts sig VBA:s krav i dess helhet och utvecklat skälen för sitt bestridande.

Kommunens inställning är att de á-priser VBA satt för rivning av asfalt över viss tjocklek, samt för hantering av förorenad asfalt, är oskäliga och därför inte ska tillämpas. Kommunen har redan ersatt VBA motsvarande en skälig och marknadsmässig ersättning för utfört arbete varför VBA inte är berättigat till mer ersättning. Den av VBA begära ersättningen avviker med minst ca 30 gånger från vad som utgör en normal och marknadsmässig ersättning för arbetet i fråga.

Därutöver anser Kommunen att VBA agerat illojalt, varför VBA saknar möjlighet att begära ersättning i den utsträckning som skett. Genom sitt agerande har VBA bland annat frångått avtalad ordning för underrättelse om upparbetat arbete. Kommunen har i ett tidigt skede särskilt påtalat behovet av information från VBA utan att någon sådan redovisats för kommunen. VBA har genom sitt agerande därför inte uppfyllt sin underrättelseskyldighet enligt parternas avtal.