Hur kommer Lund att arbeta framöver med ekologiska livsmedel?

24 January, 2020

Lund har i många år varit en av Sveriges ledande kommuner för ekologiska inköp. I december beslutade kommunfullmäktige att stryka målsättningen om 100 % ekologisk mat för att på sikt ge mer utrymme för andra hållbarhetsaspekter i livsmedelsinköpen. Så vad innebär detta i praktiken?

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att delmål 2.5 i LundaEko II, att 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat, utgår (dnr KS 2019/0721, § 286).

Vid senaste årsskiftet var andelen ekologiskt i Lund cirka 83 procent. Ett skäl till beslutet är att det bedöms kostsamt att ställa om de sista procenten av livsmedelsinköpen till ekologiskt. Ett annat skäl är att öppna upp för möjligheten till andra hållbarhetsaspekter inom livsmedelsinköpen

Detta innebär inte att Lunds kommun ska sluta helt med ekologiska livsmedel. I enlighet med Lunds kostpolicy ska vi även fortsättningsvis tillaga och servera mat och måltider som så långt som möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biologiska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor.

Vad innebär det att målet 100 procent av inköpskostnaden för livsmedel år 2020 ska gälla ekologisk mat utgår?

Lund ska fortsatt ha höga ambitioner kring att erbjuda en hållbar måltid. Beslutet innebär i korthet:

  • Genom att ta bort målet om 100 % ekologisk så öppnar vi upp för möjligheten till andra hållbarhetsaspekter inom livsmedelsinköpen, exempelvis där vi kan gynna närproducerade konventionella livsmedel framför produkter som kräver långväga frakt.
  • I framtagandet av LundaEko III så kommer nya mål att arbetas fram som ska premiera flera olika aspekter för hållbara livsmedel, där till exempel närodlat, klimat och ekologiskt ingår. Målsättningen är att LundaEko III ske beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2020.
  • De avtal som redan finns i Lunds kommun löper vidare. Exempelvis fortlöper vårt grossistavtal till januari 2021.

Utöver detta har kommunen flera olika krav och rekommendationer att ta hänsyn till i inköp av livsmedel, som även kommer att gälla framöver. Exempelvis att vi ska följa Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och det nationella långsiktiga målet om att offentlig sektor ska använda minst 60 % ekologiska livsmedel till 2030.

Fler frågor och svar

Många leverantörer och producenter hör av sig med frågor med anledning av beslutat att avskaffa målet om 100 % ekologiskt.  Måltidsservice, som svarar för 60 procent av kommunens livsmedelsinköp, har nedan sammanställt svar på några av de vanligaste frågorna. Läs mer på:

https://lund.se/bygga-bo--miljo/hallbara_lund/klimat-miljo-och-hallbarhet/miljoprogram---lundaeko-ii/ekologisk-mat-i-lunds-kommun-emil/