Fortsatt bra resultat för Lunds kommun i SKR:s Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet 2019

29 January, 2020

Lunds kommun fortsätter att vara en av Sveriges tryggaste och säkraste. Mätningen visar att Lunds kommun också är den allra tryggaste ”större staden” med sin plats 23:e i Sverige. SKR:s årliga mätning Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämför brotts- och incidentstatistik i Sveriges alla 290 kommuner.

Sedan 2008 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört Sveriges kommuner utifrån fyra olika indikatorer som berör trygghet och säkerhet. De fyra indikatorerna vägs sedan samman till ett totalvärde, som ger kommunen dess slutplacering. Utöver dessa fyra indikatorer lyfts dessutom ett unikt tema varje år, som kompletterar indikatorerna med någonting aktuellt inom trygghets- och säkerhetsområdet. De fyra återkommande indikatorerna är:

  • Antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1000 invånare
  • Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare
  • Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
  • Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare

Årets unika tema är Brott och brottsförebyggande arbete, där SKR särskilt har tittat på indikatorerna Upplevd otrygghet oro och Kommunens krisberedskap.

Lunds kommun har sedan starten placerat sig mycket bra i Öppna jämförelser, och även år 2019 hamnar Lunds kommun i topp med sin plats 23 av 290 kommuner, vilket är en förbättring med två placeringar sen 2018. Vi har ett särskilt bra värde när det gäller indikatorn Antal sjukhusvårdade per 1000 invånare, där enbart kommunerna Knivsta och Nykvarn har ett bättre värde än oss. Men även i övrigt presterar Lunds kommun bra, och sett till regionen är vi den femte mest trygga och säkra kommunen i Skåne. Resultatet i Öppna jämförelser är med andra ord något att vara stolt över, men självklart finns det alltid utrymme för förbättringar. Den indikator där vi presterar sämst är Anmälda stöd- och tillgreppsbrott, där kommunen får ett rött värde vilket innebär att vi har ett sämre resultat än en genomsnittlig svensk kommun. Stöld- och tillgreppsbrott är med andra ord något som kommunen kommer att arbeta vidare med.

Sett till årets tema, Brott och brottsförebyggande arbete, presterar Lunds kommun mycket bra, då våra invånare känner sig generellt trygga och blåljusverksamheten har en relativt kort responstid, vilket är positivt. Det finns dock alltid utvecklingspotential, och kommunens brottsförebyggande aktörer arbetar alltid hårt för att förbättra tryggheten och säkerheten i kommunen ytterligare.

- Det är glädjande att se att Lund är en av landets absolut tryggaste städer. Det ska vi fortsätta att vara och därför har vi på rekordkort tid tagit en rad beslut som syftar till att öka tryggheten ytterligare, t.ex. ordningsvakter och kameraövervakning på extra brottsutsatta platser, utökat förebyggande arbete, belysningsåtgärder, märk-DNA i byarna för att minska antalet inbrott, utökad samverkan mellan myndigheter för att organiserad brottslighet inte ska få fäste i vår kommun, utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten samt åtgärder mot narkotika på gymnasieskolorna, säger kommunstyrelsens ordförande och ordförande i brottsförebyggande rådet, Philip Sandberg (L).  

På plats nummer ett i årets Öppna jämförelser hamnar Hammarö kommun. Bäst i Skåne är Lomma kommun med plats nummer fyra. Den statistik som används för att bedöma kommunerna hämtas från bland annat MSB, Brottsförebyggande rådet, Statistiska centralbyrån och SOS Alarm.